Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Pracowite lutowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji

Podczas lutowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, które odbyło się 14 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej omówiono 11 projektów aktów prawnych.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące projekty rozporządzeń:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 oraz postępowania uzupełniającego do tych szkół z uwagą dotyczącą harmonogramu prac komisji rekrutacyjnej
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek z uwagą dotyczącą harmonogramu prac komisji rekrutacyjnej
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy z uwagą, że kwota globalna powinna uwzględniać waloryzacje płac
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
  8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Opinia w trybie obiegowym lub przez stronę samorządową Komisji Wspólnej zostanie wydana do 3 projektów rozporządzeń w związku z szeregiem uwag i wątpliwości zgłoszonych do tych projektów...

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć