Aktualności

29 listopada 2017

Echa z posiedzenia Zespołu ds. systemu finansów publicznych

fotolia.pl

Kolejne posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbyło się 28 listopada br.

Zespół uzgodnił:

  • projekt rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych;
  • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdania podatkowego organów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Strona samorządowa zaakceptowała również kryteria podziału w 2017 r. kwoty z rezerwy subwencji. W tym miejscu warto nadmienić, że ponownie beneficjentami rezerwy będą również powiaty prowadzące DPS-y.

W odniesieniu do projektu rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej projekt został uzgodniony z tym zastrzeżeniem, że z  powodu krótkiego terminy na opiniowanie projektu będą jeszcze spływać uwagi. Jednocześnie przedstawiciele Ministerstwa Finansów MF wskazali, że  liczy na współpracę strony samorządowej w pracach nad zmianami, które rozpoczną się w przyszłym roku.

Na zespole omówiono także problematykę art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiciela Ministerstwa Finansów  omówiła prezentację, z której wynika, że resort zamierza uwzględnić większość zgłaszanych przez stronę samorządową postulatów, dotyczących modyfikacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia, jednocześnie do niektórych rozwiązań proponując odpowiednie vacatio legis.

W sprawach różnych omówiono również zgłoszony przez ZPP problem oprocentowania na rachunkach bankowych dotacji na realizację zadań. Ministerstwo Finansów podtrzymało swoje stanowisko wyrażone w piśmie z maja br. ZPP wskazało na nieracjonalność resortu. Uzgodniono, że propozycja zmian zostanie przekazana Minister Czerwińskiej.

Przedstawiciel ZPP podniósł również problem wprowadzonego 27 listopada do projektu ustawy  projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości przez władze komunistyczne od 1944 r., przepisu przewidującego partycypację samorządów w zasilaniu Funduszu Reprywatyzacji. Dodany w projekcie art. 19 wskazuje cyt. „Jednostki samorządu terytorialnego będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości przejętej, o której mowa w art. 2 pkt 4, w związku z którą zrealizowano prawo do rekompensaty w rozumieniu art. 2 pkt 2, przekazują równowartość połowy wypłaconego osobie uprawnionej świadczenia pieniężnego wymienionego w art. 18 ust. 1 pkt 2 na rzecz Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.”. Przepis ten został dodany na wyraźne życzenie Ministerstwa Finansów.