Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Wrzesień 2017

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

    Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
    Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym
    Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
    Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniają rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych
    Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników

Zespół ds. Ustrojowych

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw

Sierpień 2017

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

    Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017
    Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową świadczenia pieniężnego oraz trybu postępowania w tych sprawach

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
    Projekty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
    Projekty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
    Projekty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
    Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
    Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
    Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury
    Projekt ozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody
    Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczeji Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy