Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Uwagi do aktów prawnych można zgłaszać poprzez elektroniczny
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Wybrany miesiąc:

Maj 2018

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
    Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
    Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu
    Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
    Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”.