Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Wrzesień 2017

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i o wolontariacie
    Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

    Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (UA33)
    Projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32);
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” i ustawy o transporcie kolejowym
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
    Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń
    Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii
    Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

    Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów
    Projekt ustawy o ochronie danych osobowych
    Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
    Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym
    Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
    Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniają rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych