Opinie i uwagi ZPP

Listopad 2019

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie granicy portu morskiego w Świnoujściu.

Październik 2019

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia i przyrządów kontrolno–pomiarowych stosowanych w mobilnej stacji kontroli drogowej oraz w wyznaczonym punkcie przeprowadzania kontroli drogowej.
    do projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego raz wypisów z tych dokumentów.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
    do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.
    do projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.
    do projektu ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim.

Wrzesień 2019

Uwagi ZPP

    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
    do projektu uchwały RM ws. przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030.

Sierpień 2019

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
    do strategii rozwoju kapitału ludzkiego do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
    do projektu założeń Umowy Partnerstwa 2021-2027
    do projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (UD 559)    
    do rozporządzenia w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Lipiec 2019

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD515).
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
    w sprawie konieczności dokonania zmian w art. 86a Prawa farmaceutycznego, które umożliwią dokonywanie zakupu leków przez placówki opiekuńczo-wychowawcze z przeznaczeniem dla wychowanków placówek

Czerwiec 2019

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
    do projektu rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.
    do projektu rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i paliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw