Informacja o ZPP

Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.


Celem Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.


Osiąganie ww. celów realizowane jest poprzez:

 • reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
 • inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,
 • propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych,
 • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną,
 • prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej,
 • współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, innymi organizacjami społecznymi oraz środowiskiem naukowym,
 • delegowanie swoich przedstawicieli do innych organizacji i instytucji,
 • inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,
 • prowadzenie działalności analityczno-naukowej w zakresie związanym z funkcjonowaniem samorządu powiatowego.
   

Aktualnie do Związku Powiatów Polskich należy
302
samorządów powiatowych (powiatów i miast na prawach powiatu).
 


Rozmieszczenie samorządów członkowskich ilustruje poniżej zamieszczona mapa (stan na dzień dzisiejszy). Kolorem bordowym zostały oznaczone samorządy powiatowe będące Członkami ZPP.
 


Związek Powiatów Polskich jest silną i powszechną organizacją i właśnie dzięki swej powszechności posiada odpowiednio mocny mandat do odważnego reprezentowania środowiska powiatowego zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.