Informacja o ZPP

Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.


Celem Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.


Osiąganie ww. celów realizowane jest poprzez:

 • reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
 • inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,
 • propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych powiatów i zadań z zakresu administracji rządowej,
 • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych,
 • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną,
 • prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego członków,
 • współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, innymi organizacjami społecznymi oraz środowiskami naukowymi,
 • delegowanie swoich przedstawicieli do innych organizacji i instytucji,
 • inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.
   

Na dzień dziejszy do Związku Powiatów Polskich należy
305
samorządów powiatowych (powiatów i miast na prawach powiatu).
 


Rozmieszczenie samorządów członkowskich ilustruje poniżej zamieszczona mapa (stan na 31 grudnia 2017 r.). Kolorem bordowym zostały oznaczone samorządy powiatowe będące Członkami ZPP.

 


Związek Powiatów Polskich jest silną i powszechną organizacją i właśnie dzięki swej powszechności posiada odpowiednio mocny mandat do odważnego reprezentowania środowiska powiatowego zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.