Interwencje i wnioski ZPP

Maj 2024

Wniosek w sprawie

    standardów ochrony małoletnich
    kwestii dotyczącej zmian w ustawie – Prawo oświatowe
    brzmienia przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków PFRON

Kwiecień 2024

Wniosek w sprawie

    obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu zgodnie z art. 73aa ustawy – Prawo o ruchu drogowym w kontekście wymierzania kar pieniężnych w przypadku zbycia pojazdu przed upływem terminu na złożenie wniosku o jego rejestrację.

Marzec 2024

Wniosek w sprawie

    wynagrodzeń nauczycieli za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe
    obowiązków ubezpieczania pojazdów, które na mocy postanowień sądowych stają się własnością powiatów
    konsekwencji wieloletniego zamrożenia wysokości opłat za usługi świadczone przez wydziały komunikacji starostw powiatowych
    realizacji art. 94 Prawa farmaceutycznego (wyznaczanie aptek dyżurujących w porze nocnej i w dni wolne od pracy)
    konieczności zmian przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej
    prowadzonych przez administrację skarbową kontroli w jednostkach systemu oświaty
    standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów w szkołach ogólnodostępnych
    finansowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych w 2025 r.
    problematyki zasądzania przez sądy pracy tzw. dodatków covidowych

Luty 2024

Wniosek w sprawie

    uruchomienia programu wspierającego samorządy w procesie transformacji cyfrowej
    przyszłości ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta; przyszłość ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej, a także planów legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o aktywności zawodowej
    nowelizacji dwóch poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne (druk sejmowy nr 185)

Styczeń 2024

Wniosek w sprawie

    zmian przepisów ustawy – Prawo oświatowe i ustawy – Karta Nauczyciela
    zmian w Prawie łowieckim

Grudzień 2023

Wniosek w sprawie

    skierowania do konsultacji projektów rozporządzeń: dot. szczególnej opieki geriatrycznej; oraz dot. personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną dotyczącego Centrów Zdrowia 75+

Interwencja w sprawie

    problemu rozbieżności pomiędzy ustawami ustrojowymi (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie wojewódzkim) a Kodeksem Wyborczym odnośnie definiowania pojęcia „mieszkaniec”

Listopad 2023

Interwencja w sprawie

    wdrożenia przepisów ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Wniosek w sprawie

    zasad finansowania przez NFZ dyżurów aptecznych na podstawie przepisów Prawa farmaceutycznego w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 r.

Październik 2023

Wniosek w sprawie

    kwestii funkcjonowania i finansowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Interwencja w sprawie

    obowiązku wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego e-doręczeń

Wrzesień 2023

Wniosek w sprawie

    zakazu spożywania alkoholu w domach pomocy społecznej
    funkcjonowania komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego