Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE) w Izbie Władz Lokalnych

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and Regional Authorities) jest organem doradczym Komitetu Ministrów, reprezentującym władze lokalne i regionalne państw Rady Europy.

Od 1994 r. jest organem stałym, zbierającym się dwa razy do roku na sesjach w Strasburgu.

Kongres składa się z dwóch izb: Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Pracom przewodzi wybierany co dwa lata Przewodniczący. Wybierają go na przemian obie izby. W ramach Kongresu działają także stałe komisje oraz grupy robocze.

Obecnie Kongres liczy 636 członków - 318 przedstawicieli państw członkowskich oraz ich 318 zastępców. Liczba mandatów dla każdego państwa członkowskiego Rady Europy jest taka sama jak w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Na Polskę przypada 12 miejsc (i 12 miejsc dla zastępców członków). Reprezentanci danego państwa muszą posiadać mandat pochodzący z wyborów regionalnych lub lokalnych.
 


Główną rolą Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy
jest promocja demokracji lokalnej i regionalnej
oraz wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego.
Szczególną uwagę przykłada do realizacji zasad zapisanych
w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego.
 


Kongres zachęca także do decentralizacji i regionalizacji oraz współpracy transgranicznej między regionami i miastami państw członkowskich. Kongres zapewnia udział władz lokalnych i regionalnych w pracach Rady Europy.

Najważniejszym zadaniem Kongresu jest ocena sytuacji demokracji lokalnej w państwach członkowskich. Przeprowadza w tym celu regularne wizyty monitorujące stan realizacji założeń Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Prowadzi też konstruktywny dialog z rządami członkowskimi i zachęca je do szerszego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w proces decyzyjny. Kongres ocenia również przestrzeganie zasady subsydiarności. Kongres pełni rolę obserwatora podczas wyborów lokalnych i regionalnych w państwach członkowskich UE. Kongres wspiera tworzenie narodowych stowarzyszeń, których zadaniem jest działanie na rzecz interesów władz lokalnych w polityce państwa.

Prowadzi działalność na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej, dialogu międzykulturowego i zrównoważonego rozwoju lokalnego.

Przedstawicielami ZPP w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE) w Izbie Władz Lokalnych jest:

  • Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki
  • Ewa Janczar – Radna Rady m.st. Warszawy (zastępczyni)

Strona internetowa CLRAE: http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp