Europejski Komitet Regionów

Utworzony w 1994 r. Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE.

W jego skład wchodzi 350 członków – przewodniczących regionów, burmistrzów i demokratycznie wybranych przedstawicieli regionów i miast z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Europejski Komitet Regionów dąży do zbliżenia obywateli do Unii Europejskiej.

Powszechnie wiadomo, że:

  • 70% unijnego prawodawstwa ma wpływ na regiony i gminy,
  • obywatele Europy muszą być zaangażowani w tworzenie UE,
  • 50% obywateli UE uważa, że ich przedstawiciele wybierani na szczeblu lokalnym i regionalnym potrafią lepiej prezentować ich interesy na poziomie unijnym,
  • przedstawiciele władz wyłonionych w wyborach lokalnych i regionalnych, bezpośrednio znający swych obywateli, powinni móc wyrażać swe stanowisko w trakcie prac nad ustawodawstwem UE.

Rola Europejskiego Komitetu Regionów została potwierdzona i wzmocniona traktatem lizbońskim w 2009 r.
 


Dzięki Europejskiemu Komitetowi Regionów
władze lokalne i regionalne krajów członkowskich mogą zabrać głos
na temat opracowywanego prawa unijnego, które może oddziaływać na miasta i regiony.
 

 

Obszary odpowiedzialności

Europejski Komitet Regionów może zajmować stanowisko we wszystkich dziedzinach istotnych dla regionów i społeczności lokalnych.

Obejmuje to: spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną; zatrudnienie; sprawy społeczne; edukację, młodzież i kulturę; zdrowie publiczne; transport; sport oraz środowisko naturalne, energię i zmianę klimatu.

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów

Członkowie muszą być wyłonieni w wyborach demokratycznych lub sprawować mandat polityczny w kraju pochodzenia. Na co dzień żyją i pracują w swoim mieście lub regionie, a zatem dobrze znają bolączki i obawy swoich wyborców. Są ich głosem w samym centrum podejmowania decyzji i tworzenia prawa, a zarazem na bieżąco informują ich o procesach zachodzących w UE.

Przedstawicielami ZPP w Europejskim Komitecie Regionów są:

  • Ewa Janczar – radna Rady m.st. Warszawy
  • Joachim Smyła – radny Powiatu Lublinieckiego
  • Andrzej Płonka – radny Powiatu Bielskiego (woj. śląskie)

Zastępcami przedstawicieli ZPP są:

  • Lucyna Sokołowska – radna Powiatu Rzeszowskiego
  • Robert Godek – radny Powiatu Strzyżowskiego
  • Rafał Rudka – radny Powiatu Bocheńskiego

Strona internetowa KR: http://cor.europa.eu/