Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

XXVI Zgromadzenie Ogólne ZPP (29-30 września 2020 roku)

    w sprawie terminu wejścia w życie nowego Prawa zamówień publicznych
    w sprawie wynagrodzeń w sektorze samorządowym
    w sprawie roli powiatów w zapewnieniu mobilności
    w sprawie ochrony samodzielności realizacji zadań przez powiaty
    w sprawie współdziałania dla poprawy zdalnego świadczenia usług
    w sprawie edukacji w dobie COVID-19 oraz przywrócenia samorządom samodzielności w zarządzaniu oświatą
    w sprawie szpitali powiatowych
    w sprawie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego

XXV Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2019 roku)

    w sprawie sytuacji w służbie zdrowia
    w sprawie wynagradzania pracowników sektora publicznego
    w sprawie wsparcia realizacji zadań powiatów w zakresie ochrony środowiska
    w sprawie koniecznych zmian w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie finansowania systemu oświaty
    w sprawie racjonalnego rozwoju e-administracji
    w sprawie znaczenia dziedzictwa lokalnego dla rozwoju

XXIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (10-11 kwietnia 2018 roku)

    w sprawie nowoczesnej administracji
    w sprawie finansowania systemu oświaty
    w sprawie finansowania powiatów
    w sprawie dostępności komunikacyjnej Polski lokalnej
    w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    w sprawie zwiększenia finansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej
    w sprawie roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa w 20-lecie ich odrodzenia
    w sprawie problemów w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia

XXII Zgromadzenie Ogólne ZPP (11-12 maja 2017 roku)

    w sprawie roli powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli
    w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej
    w sprawie finansowania ze środków Funduszu Pracy