Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

XII Zgromadzenie Ogólne ZPP (2-3 kwietnia 2009 roku)

    w sprawie ustrojowej roli samorządu powiatowego
    w sprawie wprowadzenia zmiany zasad finansowania urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli
    w sprawie zwiększenia części subwencji oświatowej przeznaczonej na finansowanie szkolnictwa zawodowego
    w sprawie przywrócenia jednolitego systemu publicznego szkolnictwa ponadgimnazjalnego
    w sprawie zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka
    w sprawie decentralizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rzecz samorządów powiatowych
    w sprawie wydłużenia do 2015 roku terminu osiągania standardów przez domy pomocy społecznej oraz zmian w ustawie o pomocy społecznej
    w sprawie zasad podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie
    w sprawie kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009
    w sprawie zmian systemowych w ochronie zdrowia
    w sprawie zwrotu przez powiaty nadpłaty za kartę pojazdu
    w sprawie przekazywania powiatom środków z Funduszu Pracy
    w sprawie ustawy o finansach publicznych
    w sprawie promocji energii odnawialnej
    w sprawie dochodów powiatów
    w sprawie kierowania dzieci pozbawionych opieki do rodzin zastępczych i placówek opiekuńezo-wychowawczych opiekę nad dziećmi

XI Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2008 roku)

    w sprawie konieczności zniesienia opłat za częstotliwości radiowe w przypadku ich wykorzystywania przez samorządy do realizacji zadań związanych z budową infrastruktury służącej rozwojowi komunikacji elektronicznej
    w sprawie zagrożenia możliwości wykonywania zadań z dziedziny geodezji
    w sprawie szkół artystycznych
    w sprawie Systemu Centrów Powiadamiania Ratunkowego
    w sprawie subwencji oświatowej
    w sprawie standardów w domach pomocy społecznej
    w sprawie uporządkowania i modernizacji sieci dróg
    w sprawie rozwoju terenów wiejskich
    w sprawie restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
    w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego