Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

XI Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2008 roku)

    w sprawie restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
    w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie Polski samorządowej i zdecentralizowanej
    w sprawie założeń polityki prorodzinnej państwa
    w sprawie poszerzenia zakresu kompetencji samorządów powiatowych
    w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu
    w sprawie realizacji zadań finansowanych z Państwowego Funduszu
    w sprawie finansowania domów pomocy społecznej
    XI ZO ZPP dochody samorządów

X Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2007 roku)

    w sprawie nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
    w sprawie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej
    w sprawie zmian prawa regulującego udzielanie dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
    w sprawie rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez powiaty
    w sprawie sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych
    w sprawie zmiany zasad ustalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego
    w sprawie udziału powiatów w Programie wyrównywania różnie między regionami, realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    w sprawie zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
    w sprawie polityki oświatowej państwa l. W ostatnich dniach Sejm RP znowelizował ustawę o systemie oświaty, wprowadzając między innymi obowiązek uzgadniania przez samorządy terytorialne kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych z kuratorami oświaty.
    w sprawie: protest przeciwko próbom demontażu systemu oświaty ponadgimnazjalnej poprzez przejmowanie szkól rolniczych i leśnych przez administrację rządową
    X ZO ZPP ograniczona liczba powiatów
    w sprawie sytuacji w systemie ochrony zdrowia l. Związek Powiatów Polskich stanowczo protestuje przeciwko realizowaniu podwyżek dla pracowników ochrony zdrowia wyłącznie ze środków Narodowego
    w sprawie likwidacji Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
    w sprawie wysokości wskaźnika kosztów pracy w kosztach lecvnictwa szpitalnego, odniesieniu do szpitali powiatowych
    w sprawie finansowania planów urządzeniowych lasów prywatnych
    w sprawie wnoszenia przez samorządy terytorialne opłat za złożenie wniosku o karalność osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
    w sprawie możliwości korzystania przez samorządy powiatowe z funduszy unijnych l. System wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce, jest przeregulowany i zbiurokratyzowany, koncentruje się na szczegółowych rozwiązaniach ograniczając autonomię projektodawców, w stopniu przewyższajągym standardy unijne, generuje dodatkowe koszty zvvłązane z przygotowaniem projektów. Oczekujemy w tym zakresie na kontynuowanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego działań zmierzających do zmiany tej sytuacji, nie