Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

XII Zgromadzenie Ogólne ZPP (2-3 kwietnia 2009 roku)

    w sprawie zwrotu przez powiaty nadpłaty za kartę pojazdu
    w sprawie przekazywania powiatom środków z Funduszu Pracy
    w sprawie ustawy o finansach publicznych
    w sprawie promocji energii odnawialnej
    w sprawie dochodów powiatów
    w sprawie kierowania dzieci pozbawionych opieki do rodzin zastępczych i placówek opiekuńezo-wychowawczych opiekę nad dziećmi

XI Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2008 roku)

    w sprawie konieczności zniesienia opłat za częstotliwości radiowe w przypadku ich wykorzystywania przez samorządy do realizacji zadań związanych z budową infrastruktury służącej rozwojowi komunikacji elektronicznej
    w sprawie zagrożenia możliwości wykonywania zadań z dziedziny geodezji
    w sprawie szkół artystycznych
    w sprawie Systemu Centrów Powiadamiania Ratunkowego
    w sprawie subwencji oświatowej
    w sprawie standardów w domach pomocy społecznej
    w sprawie uporządkowania i modernizacji sieci dróg
    w sprawie rozwoju terenów wiejskich
    w sprawie restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
    w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie Polski samorządowej i zdecentralizowanej
    w sprawie założeń polityki prorodzinnej państwa
    w sprawie poszerzenia zakresu kompetencji samorządów powiatowych
    w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu
    w sprawie realizacji zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    w sprawie finansowania domów pomocy społecznej
    w sprawie dochodów samorządu powiatowego

X Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2007 roku)

    w sprawie nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
    w sprawie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej
    w sprawie zmian prawa regulującego udzielanie dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich