Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

XIX Zgromadzenie Ogólne ZPP (5 marca 2015 roku)

    w sprawie usprawniania procesu stanowienia prawa dotyczącego jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie rewitalizacji obszarów zdegradowanych
    w sprawie realizacji przez powiaty zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
    w sprawie zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej
    w sprawie procedury obiegu informacji pomiędzy organami i strukturami zarządzania kryzysowego
    w sprawie konieczności zmiany przepisów ustalających limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie finansowania zadań oświatowych
    w sprawie finansowania szpitali powiatowych
    w sprawie finansowania domów pomocy społecznej
    w sprawie dróg publicznych

XVII Zgromadzenie Ogólne ZPP (8-9 maja 2014 roku)

    w sprawie łączenia szkól tego samego typu
    w sprawie zwiększenia udziału powiatów we wpływach z podatków
    w sprawie wprowadzenia zakazu wykorzystywania komunalnych osadów
    w sprawie wydłużenia terminu dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych do wymogów technicznych i sanitarnych
    w sprawie wsparcia samorądów terytorialnych
    w sprawie przywrócenia likwidowanych sądów rejonowych
    w sprawie umożliwienia samorządom restrukturyzacji zadłużenia
    w sprawie finasowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej
    w sprawie uregulowania sytuacji prawnej osób, które pełniły funkcje w organach wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych
    w sprawie finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii
    w sprawie fundamentów funkcjonowania samorządu powiatowego
    w sprawie finansowania budowy i modernizacji dróg publicznych
    w sprawie warunków funkcjonowania domów pomocy społecznej
    w sprawie dochodów powiatów
    Apel o wsparcie samorządów na Ukrainie