Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

IX Zgromadzenie Ogólne ZPP (16-17 marca 2006 roku)

    w sprawie zmian dotyczących regulacji prawnych na zadania z zakresu komunikacji i transportu
    w sprawie konieczności rekompensowania utraconych przez powiaty dochodów z tytułu zmniejszenia opłaty za wydanie kart pojazdu
    w sprawie udziału powiatowego samorządu terytorialnego w realizacji Integrującej Platformy Elektronicznej
    w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
    w sprawie mechanizmów wdrażania funduszy strukturalnych
    w sprawie kształtowania zmian w zasadach finansowania samorządów powiatowych
    w sprawie finansowania dróg powiatowych przez wiele lat brak było zainteresowania ze strony administracji rządowej drogami zarządzanymi przez samorządy terytorialne. Efektem tego są między innymi: katastrofalny stan techniczny infrastruktury drogowe', system finansowania tych dróg nie gwarantujący odpowiednich środków na zarządzanie nimi, ogromne zaniedbania w zakresie regulacji prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi oraz stan prawny niesprzyjający procesom poł74dkowania kategorii dróg
    w sprawie zasad finansowania domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo
    w sprawie dochodów jednostek samorządu terytorialnego uzyskiwanych w wyniku przekształcenia wieczystego użytkowania nieruchomości
    w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego przez jednostki samorządu terytorialnego
    w sprawie funkcjonowania powiatowej administracji zespolonej

VIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (10-11 marca 2005 roku)

    w sprawie środków finansowych na realizacje zadań oświatowych
    w sprawie systemu ubezpieczeń zdrowotnych
    w sprawie funkcjonowania powiatowych urzędów pracy
    w sprawie realizacji programu stypendialnego
    w sprawie wzmocnienia pozycji ustrojowej samorządu powiatowego w Rzeczypospolitej
    w sprawie podatku VAT
    w sprawie funkcjonowania systemu opieki społecznej
    w sprawie Wstępnego Projektu Narodowego Planu Rozwoju
    w sprawie dróg publicznych
    w sprawie bezpieczeństwa publicznego

VII Zgromadzenie Ogólne ZPP (18 marca 2004 roku)

    w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2004
    w sprawie projektu ustawy 0 pracownikach samorządowych
    w sprawie zmian w ustawie 0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    podziękowanie Jego Eminencji Prymasowi Józefowi Glempowi
    w sprawie opodatkowania podatkiem VAT inwestycji rozpoczętych przed 1 maja 2004 roku