Jak zostać członkiem

fotolia.pl

W celu uzyskania członkostwa w Związku Powiatów Polskich, rada powiatu lub miasta na prawach powiatu powinna podjąć uchwałę o przystąpieniu do ZPP (projekt uchwały znajduje się poniżej w załączniku) i przesłać ją do Biura ZPP.

Podstawą prawną do podjęcia uchwały o przystąpieniu powiatu lub miasta na prawach powiatu do Związku Powiatów Polskich jest art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ponieważ Związek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem i stosuje się do przepisów ustawy o stowarzyszeniach, a nie związkiem powiatów w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym.

Uchwałę o przystąpieniu należy przesłać do biura ZPP na adres: Związek Powiatów Polskich, 33-300 Nowy Sącz, skr. pocztowa 87.

Następnie Zarząd ZPP podejmuje uchwałę o przyjęciu powiatu lub miasta na prawach powiatu w poczet członków ZPP. Po podjęciu uchwały przez Zarząd powiat lub miasto na prawach powiatu staje się pełnoprawnym członkiem Związku Powiatów Polskich z mocą od dnia podjęcia uchwały o przystąpieniu do ZPP przez radę powiatu lub radę miasta. 
 


Członkostwo w Związku Powiatów Polskich to obecność w elitarnym gronie
mającym wpływ na stanowienie prawa
, to także umacnianie siły głosu samorządowego
w pracach legislacyjnych w Polsce
(Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
i jej Zespoły tematyczne, ale także inne gremia)
oraz w Europie (Komitet Regionów UE, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy CLRAE
w Izbie Władz Lokalnych, Komitet Polityczny CEMR,
Europejska Konfederacja Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego CEPLI).
 


ZPP jest stowarzyszeniem powiatów, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

Celem Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.


Wymienione główne cele Związek realizuje poprzez:

 • reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
 • inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,
 • propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych powiatów i zadań z zakresu administracji rządowej,
 • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych,
 • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną,
 • prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego członków,
 • współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, innymi organizacjami społecznymi oraz środowiskami naukowymi,
 • delegowanie swoich przedstawicieli do innych organizacji i instytucji,
 • inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,
 • prowadzenie działalności analityczno-naukowej w zakresie związanym z funkcjonowaniem samorządu powiatowego.


Członkowie Związku zobowiązani są do płacenia składek członkowskich. Informacja o wysokość oraz terminy płatności składki członkowskiej dostępna jest na podstronie: Składka członkowska


Załączniki