Mapa Kompetencji

Resetuj
Organ Zadania Dział główny Tytuł Kompetencje
Rada gminy
Własne
Budżet
System finansowania: a) samorządu terytorialnego, b) sfery budżetowej, c) bezpieczeństwa państwa
Ustawa o funduszu sołeckim
Art. 2 ust. 1

Wyrażenie zgody bądź odmowa wyodrębnienia w budżecie gminy środków na fundusz.

Wójt
Własne
Budżet
System finansowania: a) samorządu terytorialnego, b) sfery budżetowej, c) bezpieczeństwa państwa
Ustawa o funduszu sołeckim
Art. 3 ust. 2

Przekazuje sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków

Wójt
Własne
Budżet
System finansowania: a) samorządu terytorialnego, b) sfery budżetowej, c) bezpieczeństwa państwa
Ustawa o funduszu sołeckim
Art. 3 ust. 3

Przekazuje wojewodzie informację o wysokości przypadających danym sołectwom środków oraz o wysokości kwoty bazowej

Rada gminy
Własne
Budżet
System finansowania: a) samorządu terytorialnego, b) sfery budżetowej, c) bezpieczeństwa państwa
Ustawa o funduszu sołeckim
Art. 4 ust. 1

Możliwość zwiększenia środków funduszy ponad wysokość środków obliczonych na podstawie wzoru

Wójt
Własne
Budżet
System finansowania: a) samorządu terytorialnego, b) sfery budżetowej, c) bezpieczeństwa państwa
Ustawa o funduszu sołeckim
Art. 5 ust. 5

Akceptacja wniosku lub odrzucenie wniosku niespełniającego warunków o przyznanie sołectwu środków z funduszu. Poinformowanie sołtysa

Rada gminy
Własne
Budżet
System finansowania: a) samorządu terytorialnego, b) sfery budżetowej, c) bezpieczeństwa państwa
Ustawa o funduszu sołeckim
Art. 5 ust. 6, 9, 10

Akceptacja wniosku lub odrzucenie wniosku, który został uprzednio odrzucony przez wójta z uwagi na niespełnianie warunków o przyznanie sołectwu środków z funduszu

Wójt
Własne
Budżet
System finansowania: a) samorządu terytorialnego, b) sfery budżetowej, c) bezpieczeństwa państwa
Ustawa o funduszu sołeckim
Art. 7 ust. 3

Rozpatrzenie wniosku o zmianę przedsięwzięć  lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu

Wójt
Zlecone
Rodzina
Ochrona i wspieranie rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
Art. 9

Przyznanie lub odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny

Wójt
Zlecone
Rodzina
Ochrona i wspieranie rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
Art. 12

Wydaje duplikat kardy w przypadku zmiany danych lub utraty Karty

Wójt
Zlecone
Rodzina
Ochrona i wspieranie rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
Art. 13

Możliwość zwolnienia członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty za wydanie Karty

Wójt
Zlecone
Rodzina
Ochrona i wspieranie rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
Art. 14

Poinformowanie beneficjenta o uprawnieniach i obowiązkach związanych z posiadaniem Karty

Wójt
Zlecone
Rodzina
Ochrona i wspieranie rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
Art. 16

Możliwość stwierdzenia utraty prawa posiadania Karty

Rada gminy
Zlecone
Rodzina
Ochrona i wspieranie rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
Art. 27

Możliwość uchwalenia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych

Kompetencja ogólna
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 3 ust. 1

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 4

Prowadzenie analiz dla potrzeb realizacji zadań z zakresu rewitalizacji

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 6

Prowadzenie konsultacji społecznych

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 7 ust. 2,3

Uchwalenie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 7 ust. 4

Powoływanie Komitetu Rewitalizacji

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 7 ust. 7

Zapewnienie obsługi organizacyjnej Komitetu

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 8 ust. 1

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Uwaga: Inicjatywa własna lub na wniosek wójta

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 11 ust. 3

Przeprowadzenie konsultacji społecznych przed złożeniem wniosku o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 11 ust. 5

Możliwość ustalenia na rzecz gminy prawa pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 14 ust. 1

Uchwalenie gminnego programu rewitalizacji

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 17 ust. 1

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do uchwalania gminnego programu rewitalizacji

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 18 ust. 2

Wyznaczenie terminu na przedstawienie opinii do projektu programu