Mapa Kompetencji

Resetuj
Organ Zadania Dział główny Tytuł Kompetencje
Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 20 ust. 2

Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uwzględniający ustalenia gminnego programu rewitalizacji, niezwłocznie po uchwaleniu tego programu

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 21

Ujęcie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w wieloletniej prognozie finansowej gminy

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 22 ust. 1

Ocena aktualności i stopnia realizacji programu

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 25 ust. 1

Ustanowienie na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Uwagi: Na wniosek wójta

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 28 ust. 2, 3

Wskazanie lokatorowi terminu na opuszczenie lokalu na czas robót budowalnych w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 28 ust. 7

Wystąpienie do wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji nakazującej opuszczenie lokalu

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Rewitalizacja, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2
Ustawa o rewitalizacji
Art. 33 ust. 3

Możliwość zaproponowania lokalu zamiennego w zamian za nieruchomość położoną w Strefie.

Wójt
Własne
Administracja publiczna
Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu
Ustawa o stanie klęski żywiołowej
Art. 8 ust. 1

Kierowanie działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywionej lub ich usunięcia

Uwagi: Podlega w tym zakresie staroście (oprócz prezydenta miasta na prawach powiatu)

Wójt
Własne
Administracja publiczna
Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu
Ustawa o stanie klęski żywiołowej
Art. 9 ust. 1

Kierowanie działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywionej lub ich usunięcia

Uwagi: Podlega w tym zakresie staroście (oprócz prezydenta miasta na prawach powiatu)

Wójt
Własne
Administracja publiczna
Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu
Ustawa o stanie klęski żywiołowej
Art. 9 ust. 2

Wydawanie poleceń wiążących organom jednostek pomocniczych, kierownikom jednostek organizacyjnych utworzonych przez gminę, kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na obszarze gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych czasowo przekazanych przez właściwe organy do jego dyspozycji i skierowanych do wykonywania zadań na obszarze gminy

Uwagi: Podlega w tym zakresie staroście (oprócz prezydenta miasta na prawach powiatu)

Wójt
Własne
Administracja publiczna
Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu
Ustawa o stanie klęski żywiołowej
Art. 9 ust. 3

Możliwość występowania do kierowników innych jednostek organizacyjnych działających na obszarze gminy, z wnioskami o wykonanie czynności niezbędnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia

Uwagi: Podlega w tym zakresie staroście (oprócz prezydenta miasta na prawach powiatu)

Wójt
Własne
Administracja publiczna
Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu
Ustawa o stanie klęski żywiołowej
Art. 15 ust. 2

Współdziałanie z innymi organami i instytucjami w zakresie zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich powstawania.

Wójt
Własne
Administracja publiczna
Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu
Ustawa o stanie klęski żywiołowej
Art. 23 ust. 1 pkt 1

Wprowadzenie ograniczeń  wolności praw człowieka i obywatela w razie wystąpienia stanu klęski żywiołowej

Kompetencja ogólna
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Infrastruktura komunalna, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 3 ust. 1

Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Kompetencja ogólna
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Infrastruktura komunalna, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 3 ust. 3

Prowadzenie elektronicznej ewidencji: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów na odbieranie odpadów

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Infrastruktura komunalna, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 3 ust. 4

Postanowienie o budowie/rozbudowie/modernizacji/eksploatacji własnej lub wspólnej z inną gminą instalacji do przetwarzania odpadów

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Infrastruktura komunalna, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 4 ust. 1

Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terytorium gminy

Uwagi: Po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Infrastruktura komunalna, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 5 ust. 6

Nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości, wynikającymi z ustawy

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Infrastruktura komunalna, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 6 ust. 2

Uchwalenie w drodze uchwały górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Infrastruktura komunalna, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 6 ust. 5a

Kontrolowanie posiadanych umów i dowodów uiszczenia opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Infrastruktura komunalna, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 6 ust. 7

Wydawanie decyzji ustalających: obowiązek uiszczenia opłat, wysokości opłat, terminów ich uiszczania oraz sposobów i terminów udostępniania pojemników lub zbiorników bezodpływowych

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Infrastruktura komunalna, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 6a ust. 1

Uchwalenie w formie uchwały przyjęcia od właścicieli wszystkich lub niektórych obowiązków wskazanych w ustawie

Kompetencja ogólna
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Infrastruktura komunalna, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 6c ust. 1

Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Infrastruktura komunalna, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 6c ust. 2

Postanowienie, w formie uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Infrastruktura komunalna, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 6c ust. 2a

Udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu, w przypadku określonym w art. 6c ust. 2