Mapa Kompetencji

Resetuj
Organ Zadania Dział główny Tytuł Kompetencje
Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Infrastruktura komunalna, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 9q ust. 1 i 2

Sporządzenie sprawozdania wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przekazanie sprawozdania marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Infrastruktura komunalna, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 9 tb ust. 1

Sporządzenie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Infrastruktura komunalna, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 9u ust. 1

Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Infrastruktura komunalna, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 9u ust. 1a

Obowiązek przeprowadzenia kontroli, raz na dwa lata, w stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Infrastruktura komunalna, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 9v ust. 1

Możliwość wystąpienia z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc w przeprowadzeniu czynności kontrolnych

Uwagi: Na wniosek wójta, komendant Policji obowiązany jest udzielić pomocy

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Budownictwo, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków
Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Art. 13a

Wyznaczenie obszarów na których wystąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach określonych w art. 13a ust. 2.

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Budownictwo, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków
Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Art. 13b ust. 1

Wystąpienie do starosty z wnioskiem o wpis do rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na, których występują te ruchy, jeżeli obszar na terenie gminy, na którym nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów w wyniku osunięcia ziemi, nie był uprzednio wpisany do rejestru

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Budownictwo, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków
Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Art. 13c ust. 1

Wprowadzenie przez radę gminy zakazu budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków na określonym obszarze

Uwagi: Na wniosek wójta

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Budownictwo, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków
Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Art. 13c ust. 5

Ustalenie wypłaty i odszkodowania oraz wykup nieruchomości

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Budownictwo, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków
Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Art. 13d ust. 2

Sporządzenie projektu miejscowego planu odbudowy, zawierającego część tekstową i graficzną

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Budownictwo, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków
Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Art. 13d ust. 6

Wystąpienie o opinię w sprawie projektu miejscowego planu odbudowy do szesnastu organów wskazanych w ustawie

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Budownictwo, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków
Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Art. 13d ust. 7

Wystąpienie o opinię do ministra właściwego ds. administracji publicznej w zakresie określenia kwoty partycypacji z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wydatkach związanych z realizacją obiektów liniowych, należących do zadań własnych gminy, oraz wywłaszczeń gruntów objętych miejscowym planem odbudowy

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Budownictwo, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków
Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Art. 13d ust. 12

Wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu odbudowy w siedzibie gminy

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Budownictwo, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków
Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Art. 13 ust. 18

Wykonywanie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Budownictwo, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków
Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Art. 13 ust. 14

Uchwalenie miejscowego planu odbudowy

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Budownictwo, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków
Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Art. 13f ust. 1

Przekazanie właściwemu miejscowo staroście wykazu nieruchomości objętych miejscowym planem odbudowy, w odniesieniu do których istnieje konieczność wywłaszczenia na rzecz gminy w celu realizacji miejscowego planu odbudowy

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Budownictwo, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków
Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Art. 13f ust. 4

Uzgodnienie z właścicielem nieruchomości użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje inne prawo rzeczowe do nieruchomości wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości

Kompetencja ogólna
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Budownictwo, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków
Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Art. 13f ust. 6

Zapłata odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Budownictwo, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków
Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Art. 13h ust. 4

Możliwość ustalenia odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty w przypadku nierównej wartości nieruchomości, które są zamieniane

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Budownictwo, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków
Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Art. 13h ust. 5

Sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Rada gminy
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o referendum lokalnym
Art. 4

Inicjatywa referendalna

Rada gminy
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o referendum lokalnym
Art. 5 ust. 1b

Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania wójta

Rada gminy
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o referendum lokalnym
Art. 9 ust. 1

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum

Rada gminy
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o referendum lokalnym
Art. 16 ust. 2

Powołanie ze swojego składu komisji do sprawdzenia czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy

Rada gminy
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o referendum lokalnym
Art. 17 ust. 1

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum