Mapa Kompetencji

Resetuj
Organ Zadania Dział główny Tytuł Kompetencje
Kompetencja ogólna
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 60a

Możliwość zawierania porozumień w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, dzieciom z terenu danej gminy

Wójt
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 61 ust. 1

Możliwość zlecenia organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziennego lub przez dziennych opiekunów, podmiotom, o których mowa w art. 8 ust. 1

Kompetencja ogólna
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 3 ust. 1

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 8 ust. 3

Powoływanie gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej oraz ustalenie jej regulaminu działania

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 9 ust. 1

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzaniu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 9 ust. 2

Sporządzenie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 11

Przeprowadzenie procedury planistycznej w sprawie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 12 ust. 1

Uchwalenie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 12 ust. 2

Przedstawienie wojewodzie uchwały o uchwaleniu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 14 ust. 1

Podjęcie uchwały o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uwagi: Z inicjatywy własnej lub na wniosek wójta

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 14 ust. 5

Wykonanie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 15 ust. 1

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 17

Przeprowadzenie procedury planistycznej w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 20 ust. 1

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 20 ust. 2

Przedstawienie wojewodzie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 22

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 25 ust. 1

Ustalenie terminu na dokonanie uzgodnień albo przedstawienie opinii przez organy, o których mowa w art. 11 pkt. 4 i 5 oraz art. 17 pkt. 6

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 31 ust. 1

Prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 32 ust. 1

Dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowanie wieloletnie programów ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 32 ust. 2

Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 36 ust. 4

Pobieranie opłaty za wzrost wartości nieruchomości

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 37 ust. 8

Przedstawienie na sesji rady gminy, co najmniej raz w roku, informacji o zgłoszonych żądaniach

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 37a ust. 1

Możliwość ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i ogrodzeń

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 37b ust. 1

Przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i ogrodzeń

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 37b ust. 2

Przeprowadzenie procedury w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i ogrodzeń