Mapa Kompetencji

Resetuj
Organ Zadania Dział główny Tytuł Kompetencje
Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 36 ust. 3

Powiadomienie wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 37 ust. 1

Rozpatrywanie reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 37a ust. 2

Przekazywanie informacji o wyborach osobom niepełnosprawnym

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 47 ust. 3

Zapewnienie ochrony lokalu komisji w trakcie przerwy od głosowania

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 56 ust. 1

Odbieranie udzielonych pełnomocnictw do głosowania. Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Kompetencja ogólna
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 56 ust. 7

Prowadzenie wykazów sporządzonych aktów pełnomocnictw do głosowania

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 110 ust. 7

Postanowienie o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 114

Zapewnienie na obszarze gminy odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczenń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych i podanie listy miejsc do publicznej wiadomości

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 156 ust. 1

Zapewnienie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy komisji wyborczych

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 186

Zapewnienie lokali obwodowych komisji wyborczych

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 381 ust. 1

Zawiadomienie wyborców danego okręgu wyborczego o przyczynach obsadzenia mandatów bez głosowania, w formie plakatów

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 422

Obwieszczenie o okręgach wyborczych

Kompetencja ogólna
Własne
Gospodarka wodna
Określanie zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Art. 3 ust. 1

Zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Kompetencja ogólna
Własne
Gospodarka wodna
Określanie zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Art. 3 ust. 3

Ustalenie kierunków rozwoju siedzi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wójt
Własne
Gospodarka wodna
Określanie zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Art. 12 ust. 5

Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wójt
Własne
Gospodarka wodna
Określanie zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Art. 17b

Udzielanie w formie decyzji zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Wójt
Własne
Gospodarka wodna
Określanie zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Art. 18a

Możliwość cofnięcia zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Wójt
Własne
Gospodarka wodna
Określanie zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Art. 18b ust. 4

Prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Wójt
Własne
Gospodarka wodna
Określanie zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Art. 18da

Przekazanie kopii ostatecznej decyzji organowi regulacyjnemu

Wójt
Własne
Gospodarka wodna
Określanie zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Art. 18e ust. 1

Uprawnienie do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem

Rada gminy
Własne
Gospodarka wodna
Określanie zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Art. 19 ust. 1, ust. 3

Przygotowanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Uchwalenie regulaminu

Rada gminy
Własne
Gospodarka wodna
Określanie zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Art. 21 ust. 5

Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Uwagi: Po przekazaniu planu przez wójta

Rada gminy
Własne
Gospodarka wodna
Określanie zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Art. 24 ust. 6

Możliwość podjęcia uchwały o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług

Wójt
Własne
Gospodarka wodna
Określanie zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Art. 24e ust. 2

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy albo tymczasowej taryfy w Biuletynie Informacji Publicznej 

Wójt
Zlecone
Finanse publiczne
Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat
Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Art. 5 ust. 1

Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku