Mapa Kompetencji

Resetuj
Organ Zadania Dział główny Tytuł Kompetencje
Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o referendum ogólnokrajowym
Art. 32 ust. 4

Zapewnienie ochrony lokalu w czasie przerwy w głosowaniu

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o referendum ogólnokrajowym
Art. 43 ust. 8

Możliwość postanowienia o usunięciu plakatów i haseł dotyczących referendum umieszczonych z naruszeniem przepisów lub nieusuniętych przez właściwe podmioty w terminie

Kompetencja ogólna
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Nadzór architektoniczno-budowlany
Ustawa o grobach i cmentarzach wojennych
Art. 7 ust. 1

Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych

Starosta
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o grobach i cmentarzach wojennych
Art. 7 ust. 2

Obowiązek zawiadomienia wojewody w przypadku uszkodzeń grobu lub jakichkolwiek urządzeń na cmentarzu wojennym

Rada gminy
Własne
Zabezpieczenie społeczne
Pomoc społeczna i świadczenia dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych
Art. 4 ust. 1

Możliwość przyjęcia programu usług społecznych wynikających z potrzeb wspólnoty samorządowej

Kompetencja ogólna
Własne
Zabezpieczenie społeczne
Pomoc społeczna i świadczenia dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych
Art. 4 ust. 4

Opracowywanie, przyjmowanie, realizowanie i ocena programu usług społecznych

Kompetencja ogólna
Własne
Zabezpieczenie społeczne
Pomoc społeczna i świadczenia dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych
Art. 6 ust. 1

Sporządzenie informacji z realizacji programu usług społecznych

Kompetencja ogólna
Własne
Zabezpieczenie społeczne
Pomoc społeczna i świadczenia dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych
Art. 8 ust. 1

Możliwość utworzenia centrum usług społecznych

Rada gminy
Własne
Zabezpieczenie społeczne
Pomoc społeczna i świadczenia dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych
Art. 12

Nadanie statusu centrum usług społecznych

Wójt
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych
Art. 25 ust. 1

Powoływanie dyrektora centrum usług społecznych

Wójt
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych
Art. 26 ust. 1

Udzielenie dyrektorowi centrum usług społecznych upoważnienia do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach dotyczących usług społecznych określonych w programach usług społecznych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych

Wójt
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych
Art. 26 ust. 4

Możliwość udzielenia upoważnienia dodatkowo innemu pracownikowi centrum

UwagiNa wniosek dyrektora CUS

Kompetencja ogólna
Własne
Finanse publiczne
Koordynacja kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych
Art. 10a ust. 4

Możliwość wniesienia zastrzeżeń do raportu o stanie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Wójt
Własne
Finanse publiczne
Koordynacja kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych
Art. 13 pkt 1

Wnioskowanie do RIO o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty kredytu, pożyczki oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego

Rada gminy
Własne
Finanse publiczne
Koordynacja kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych
Art. 15 ust. 3

Wskazywanie kandydatów do składu kolegium izby

Wójt
Własne
Finanse publiczne
Koordynacja kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych
Art. 21 ust. 1

Przed uchwaleniem budżetu, w sytuacji gdy projekt ten uzyskał negatywną opinię RIO, obowiązek przedstawienia projektu radzie gminy

Wójt
Własne
Sprawiedliwość
Sądownictwo
Ustawa o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych
Art. 2 ust. 1

Zawiadomienie właściwego sądu prowadzącego księgi wieczyste w celu zamknięcia ksiąg wieczystych

Wójt
Własne
Rolnictwo
Ochrona zdrowia zwierząt, weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego oraz ochrona zwierząt
Ustawa o ochronie zwierząt
Art. 7 ust. 1

Wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi

Wójt
Własne
Administracja publiczna
Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową
Ustawa o ochronie zwierząt
Art. 10 ust. 1

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wójt
Własne
Administracja publiczna
Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową
Ustawa o ochronie zwierząt
Art. 10 ust. 2a

Możliwość cofnięcia decyzji zezwalającej na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Kompetencja ogólna
Własne
Rolnictwo
Ochrona zdrowia zwierząt, weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego oraz ochrona zwierząt
Ustawa o ochronie zwierząt
Art. 11 ust. 1

Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

Rada gminy
Własne
Rolnictwo
Ochrona zdrowia zwierząt, weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego oraz ochrona zwierząt
Ustawa o ochronie zwierząt
Art. 11a ust. 1

Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

Wójt
Własne
Rolnictwo
Ochrona zdrowia zwierząt, weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego oraz ochrona zwierząt
Ustawa o ochronie zwierząt
Art. 11a ust. 6

Przygotowywanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

Wójt
Własne
Rolnictwo
Ochrona zdrowia zwierząt, weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego oraz ochrona zwierząt
Ustawa o ochronie zwierząt
Art. 11a ust. 7

Przekazywanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, do zaopiniowania wskazanym organom

Wójt
Wójt
Własne
Własne
Rolnictwo
Ochrona zdrowia zwierząt, weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego oraz ochrona zwierząt
Ustawa o ochronie zwierząt
Art. 38a ust. 4

Wydawanie decyzji określającej miejsce przekazania zwierzęcia czasowo odebranego właścicielowi