Mapa Kompetencji

Resetuj
Organ Zadania Dział główny Tytuł Kompetencje
Kompetencja ogólna
Zlecone
Finanse publiczne
Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat
Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Art. 8 ust. 1

Postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłata

Wójt
Zlecone
Finanse publiczne
Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat
Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Art. 9 ust. 3

Uprawnienia organu podatkowego I instancji w sprawie podatku nienależnego i nadmiernie zwróconego

Kompetencja ogólna
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
Art. 8g

Możliwość nabycia na własność nieruchomości oznaczonych ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
Art. 19a

Prawo do wytoczenia powództwa o chylenie uchwały spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
Art. 21 ust. 6

Zatwierdzanie wykazu zaległości spółki

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
Art. 23

Sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
Art. 24 ust. 2

Uprawnienie do wprowadzania w przedstawionych planach zagospodarowania oraz w regulaminie użytkowania gruntów i urządzeń spółki, zmian i uzupełnień uzasadnionych względami gospodarczymi

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
Art. 25 ust. 1

Możliwość utworzenia spółki przymusowej, nadania jej statutu, oraz wyznaczenia organów spółki spośród osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
Art. 25 ust. 2

Możliwość powołania organów spółki spośród osób niebędących członkami spółki

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
Art. 25 ust. 3

Ustalenie wynagrodzenia osobom niebędącym członkami spółki, wyznaczonym do pełnienia funkcji organów

Wójt
Własne
Sprawy wewnętrzne
Zarządzanie kryzysowe
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
Art. 5 ust. 1

Utworzenie gminnego planu zarządzania kryzysowego

Wójt
Własne
Sprawy wewnętrzne
Zarządzanie kryzysowe
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
Art. 19 ust. 1

Organ właściwy ds. zarządzania kryzysowego na terenie gminy

Wójt
Własne
Sprawy wewnętrzne
Zarządzanie kryzysowe
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
Art. 19 ust. 4

Powoływanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego. Określenie jego składu, siedziby, organizacji i trybu pracy

Wójt
Własne
Sprawy wewnętrzne
Zarządzanie kryzysowe
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
Art. 19 ust. 6

Kierowanie pracami zespołu ds. zarządzania kryzysowego

Wójt
Własne
Sprawy wewnętrzne
Zarządzanie kryzysowe
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
Art. 20 ust. 1

Całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności, współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne oraz realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Wójt
Własne
Sprawy wewnętrzne
Zarządzanie kryzysowe
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
Art. 20 ust. 2

Możliwość tworzenia miejskich (gminnych) centrów zarządzania kryzysowego, w celu realizacji zadań

Wójt
Własne
Sprawy wewnętrzne
Zarządzanie kryzysowe
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
Art. 21

Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego

Wójt
Własne
Sprawy wewnętrzne
Zarządzanie kryzysowe
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
Art. 22

Możliwość powołania ekspertów do udziału w pracach właściwych zespołów zarządzania kryzysowego

Wójt
Zlecone
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Gospodarka nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, z uwzględnieniem przepisów odrębnych
Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
Art. 2 ust. 2

Wykonanie obowiązku złożenia wniosków o ujawnienie prawa własności

Wójt
Zlecone
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Gospodarka nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, z uwzględnieniem przepisów odrębnych
Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
Art. 4a

Przekazywanie wojewodzie sprawowania półrocznego z wykonania obowiązku złożenia wniosków o ujawnienie prawa własności

Wójt
Zlecone
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Geodezja i kartografia
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Art. 7 ust. 3

Wniosek w sprawie przeznaczenia gruntów: gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostałych gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

Wójt
Zlecone
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Geodezja i kartografia
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Art. 15 ust. 5

Nakazywanie właścicielowi gruntów wykonywania odpowiednich zabiegów w określonym terminie w celu przeciwdziałania degradacji gleb

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Art. 16 ust. 4

Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia planu gospodarowania na gruntach

Wójt
Zlecone
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Art. 16 ust. 5

Możliwość nakazania właścicielowi gruntów w oznaczonym terminie zniszczenia określonych upraw, przemieszczenia zwierząt poza obszar ograniczonego użytkowania lub dokonanie ich uboju

Rada gminy
Własne
Sprawy wewnętrzne
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
Ustawa o strażach gminnych
Art. 2 ust. 1

Możliwość utworzenia straży gminnej