Mapa Kompetencji

Resetuj
Organ Zadania Dział główny Tytuł Kompetencje
Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 37b ust. 3

Rozpatrywanie uwag do ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i ogrodzeń

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 37d ust. 3

Wymierzenie kary pieniężnej za nielegalne reklamy

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 37f ust. 1

Możliwość uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 37i ust. 8

Potwierdzenie w drodze zaświadczenia spełnienia warunków o, których mowa w art. 37i ust. 7

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 37j ust. 2

Wystąpienie do Komitetu Rewitalizacji o opinię projektu miejscowego planu rewitalizacji

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 37j ust. 5

Uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji

Rada gminy
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 37l ust. 3

Podjęcie uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości przy sporządzaniu miejscowego planu rewitalizacji

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 44 ust. 2

Wprowadzenie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa do planu miejscowego po uzgodnieniach z marszałkiem województwa

Kompetencja ogólna
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 49e

Określenie obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2

Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim (w uzgodnieniu z marszałkiem województwa) oraz o znaczeniu powiatowym i gminnym

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 57 ust. 2

Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 60 ust. 1

Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 65 ust. 1

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wójt
Własne
Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 67 ust. 1

Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 13 ust. 1b

Informowanie komisarza wyborczego o zmianach granic gminy, zmianach liczby wybieranych radnych lub zmiany liczby mieszkańców w obwodzie

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 13a ust.1

Możliwość przedłożenia komisarzowi wyborczemu wniosków w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 13a ust.1

Możliwość przedłożenia komisarzowi wyborczemu wniosków w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 13b

Informowanie wyborców o zmianie lokalu obwodowej komisji wyborczej

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 16 ust. 1

Obwieszczenie o obwodach głosowania, siedzibach, i lokalach obwodowych komisji wyborczych oraz głosowaniu korespondencyjnym

Kompetencja ogólna
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 18 ust. 11

Prowadzenie rejestru wyborców

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 20 ust. 1

Wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 22 ust. 3

Rozpatrywanie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 23 ust.1

Przekazywanie danych obywateli państw UE niebędących polskimi ministrowi, za pośrednictwem wojewody

Kompetencja ogólna
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 26 ust. 10

Sporządzenie i aktualizowanie spisu wyborców

Wójt
Zlecone
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa Kodeks Wyborczy
Art. 32 ust. 2

Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów