Komisja Rewizyjna


Organem kontrolnym Związku Powiatów Polskich jest Komisja Rewizyjna.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej ZPP należy:

  • kontrola zgodności działań organów Związku ze Statutem Związku i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego,
  • kontrola wykonania budżetu przez Zarząd,
  • sporządzanie opinii do rocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz rocznego sprawozdania finansowego przedkładanych Zgromadzeniu Ogólnemu,
  • przyjmowanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

 


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNEJ OBECNEJ KADENCJI