Zgromadzenie Ogólne ZPP

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku.

Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

 • kształtowanie programu działalności Związku,
 • uchwalanie Statutu Związku,
 • przyjmowanie regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego oraz ordynacji wyborczej,
 • ustalanie składu liczbowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie budżetu Związku,
 • uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
 • przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu,
 • zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych,
 • ustalanie maksymalnej wysokości zobowiązań zaciąganych przez Zarząd Związku,
 • rozpatrywanie odwołań w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku,
 • uchwalenie rozwiązania Związku, wybór likwidatora Związku oraz podjęcie uchwały o przeznaczeniu majątku Związku po przeprowadzonej likwidacji.

Zgromadzenie Ogólne może podejmować stanowiska, apele, rezolucje lub inne akty o podobnym charakterze, w sprawach istotnych dla wspólnot samorządowych.