Zarząd ZPP

Organem wykonawczym Związku Powiatów Polskich jest Zarząd.

Do jego głównych kompetencji należy:

 • prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Związku, zgodnie z celami statutowymi i przepisami prawa,
 • wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego ZPP,
 • przygotowanie projektów dokumentów programowych,
 • przygotowanie projektu budżetu Związku,
 • ustalanie terminu, miejsca i projektu obrad Zgromadzenia Ogólnego,
 • opracowywanie projektu regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego i projektu ordynacji wyborczej,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i stanowisk na posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego,
 • delegowanie i odwoływanie przedstawicieli Związku w innych organizacjach i instytucjach oraz podpisywanie umów i porozumień o współpracy,
 • nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Biura,
 • realizacja rocznego budżetu Związku,
 • gospodarowanie majątkiem Związku w ramach uchwalonego rocznego budżetu oraz ogólnych zasad gospodarowania majątkiem Związku, w tym do:
  • zaciągania zobowiązań do wysokości określonej przez Zgromadzenie Ogólne,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
 • nabywanie i zbywanie nieruchomości,
 • ustalanie liczby i wyborów Wiceprezesów Zarządu spośród Członków Zarządu,
 • przyjęcie regulaminu pracy Zarządu,
 • przyjęcie regulaminu organizacyjnego Biura Związku,
 • zapewnienie sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenie go Zgromadzeniu Ogólnemu do zatwierdzenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu Ogólnym,
 • powoływanie Komisji merytorycznych Związku i określenie zakresu ich działania,
 • powoływanie doraźnych zespołów i grup oraz określanie ich zadań,
 • podejmowanie pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego stanowisk, apeli, rezolucji lub innych aktów o podobnym charakterze w sprawach istotnych dla wspólnot lokalnych.

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU OBECNEJ KADENCJI