Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Uwagi do aktów prawnych można zgłaszać poprzez elektroniczny
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Wybrany miesiąc:

Styczeń 2022

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw - zał. 2
    Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw - zał. 1 do OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw - zał. 2 do OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - nowy
    Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
    Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw - zał. 1
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i niektórych innych ustaw
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i niektórych innych ustaw - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i niektórych innych ustaw - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych - zał,
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw - nowy
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw - nowy - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw - nowy - OSR
    Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027
    Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 - uzasadnienie
    Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 - OSR
    Projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych - nowa wersja

Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
    Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
    Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - nowy

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych Archiwum korespondencji
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych Archiwum korespondencji
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych Archiwum korespondencji - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych Archiwum korespondencji - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego na cele mieszkaniowe

Projekty otrzymane w ramach konsultacji publicznych (w tym Sejm RP i Senat RP)

    Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa
    Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców końcowych na rynku gazu ziemnego
    Projekt ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów przestrzeni publicznej
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
    Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii Załączniki
    Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ora niektórych innych ustaw