Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Uwagi do aktów prawnych można zgłaszać poprzez elektroniczny
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG przez Członków ZPP

Wybrany miesiąc:

Maj 2024

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

    Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
    Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - OSR
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - zał. 5
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - zał. 6
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - zał. 7
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - zał. 8
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - zał. 9
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - zał. 10
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - zał. 11 i 12
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - zał. 13
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - zał. 14
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - OSR
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - zał. 1
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - zał. 2
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - zał. 3
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - zał. 4

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy (UC46)
    Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy (UC46) - OSR
    Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy (UC46) - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa - OSR
    Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (UC29)
    Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (UC29) - uzasadnienie
    Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (UC29) - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
    Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodowe i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - OSR - zał. 1
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - OSR - zał. 2
    Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodowe i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
    Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodowe i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR - OSR
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej części miasta Pińczów – Osiedlu Zdrojowemu, części sołectwa Włochy – Osiedlu Górki-Włochy i sołectwom: Pasturka, Bogucice Drugie oraz Grochowiska, położonym na obszarze gminy Pińczów
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej części miasta Pińczów – Osiedlu Zdrojowemu, części sołectwa Włochy – Osiedlu Górki-Włochy i sołectwom: Pasturka, Bogucice Drugie oraz Grochowiska, położonym na obszarze gminy Pińczów - OSR
    Projekt rozporządzenia MZ w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
    Projekt rozporządzenia MZ w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (MZ 1664)
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (MZ 1664) - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1665)
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1665) -OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną - wersja po konsultacjach
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną - wersja po konsultacjach - OSR

Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (RC2)
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (RC2) zał. 1
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (RC2) - zał. 2
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (RC2) - zał. 2
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (RC2) - uzasadnienie + OSR
    Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie doskonalenia techniki jazdy
    Projekt rozporządzenia w sprawie. kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne
    Projekt rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji
    Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Zespół ds. Energii, Klimatu i Środowiska

    Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
    Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) - OSR

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (RD77)
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (RD77)
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (RD77) - zał.
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (RD77) - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (RD77) - OSR

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków - uzasadnienie

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

    Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrową dostępność i ponowne wykorzystanie informacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021‒2027
    Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrową dostępność i ponowne wykorzystanie informacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021‒2027 - OSR

Projekty otrzymane w ramach konsultacji publicznych (w tym Sejm RP i Senat RP)

    Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
    Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - OSR
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
    Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane Załączniki
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
    Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy (UC46)
    Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy (UC46) - uzasadnienie
    Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy (UC46) - OSR
    Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (UC 29)
    Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (UC 29) - uzasadnienie
    Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (UC 29) - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
    Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
    Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów - zał.
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - OSR - zał. 1
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - OSR - zał. 2
    Projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa