Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Uwagi do aktów prawnych można zgłaszać poprzez elektroniczny
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Wybrany miesiąc:

Czerwiec 2022

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego - OSR
    Projekt rozporządzenia o egzaminie maturalnym
    Projekt rozporządzenia o egzaminie maturalnym - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia o egzaminie maturalnym - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - OSR

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy - nowy
    Projekt rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
    Projekt rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - zał.

Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu

    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu
    Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców - nowy
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców - nowy - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców - nowy - OSR
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw spierających poprawę warunków mieszkaniowych (UD351) - nowy
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw spierających poprawę warunków mieszkaniowych (UD351) - nowy - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw spierających poprawę warunków mieszkaniowych (UD351) - nowy - OSR
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców - nowy
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców - nowy - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców - nowy - OSR
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (RD445) - OSR
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (RD445)
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (RD445) - załącznik
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (RD445) - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych - OSR

Zespół ds. Energii, Klimatu i Środowiska

    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek -uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek - OSR

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

    Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033”
    Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033” - uzasadnienie
    Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033” - OSR

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu wykonania niektórych obowiązków przez podatników minimalnego podatku dochodowego
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących - OSR

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

    nowy tekst projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej
    projekt ustawy o aplikacji mObywatel

Zespół ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej

    Projekt Wytycznych dotyczących warunków księgowania wydatków oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027
    Projekt Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
    Projekt Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027
    Projekt Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027
    Projekt Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027
    Projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy ze środków w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej - OSR
    Projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy ze środków w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej
    Projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy ze środków w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej - uzasadnienie

Projekty otrzymane w ramach konsultacji publicznych (w tym Sejm RP i Senat RP)

    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry - OSR
    Projekt Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027 Załączniki
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o samorządzie powiatowym
    Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
    Projekt wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027
    Projekt Wytycznych dotyczących warunków księgowania wydatków oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027
    Projekt Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry - zał.
    Projekt Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
    Projekt Wytycznych dotyczących szczegółowego opis priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027
    Projekt Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych
    Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób - projekt+uzasadnienie+OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu wraz z uzasadnieniem i OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry - zał.
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry - OSR
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry - OSR zał.
    Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (UD351)
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (UD351) - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (UD351) - OSR