Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Uwagi do aktów prawnych można zgłaszać poprzez elektroniczny
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Wybrany miesiąc:

Listopad 2019

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

    Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
    Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia
    Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza
    Projekt rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

    Projekt rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24
    Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia
    Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    Projekt ustawy o stwierdzeniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

    Projekt rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie identyfikacji spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP

Zespół ds. Ustrojowych

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin