Mapa Kompetencji

Resetuj
Organ Zadania Dział główny Tytuł Kompetencje
Rada powiatu
Własne
Oświata i wychowanie
Kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej
Ustawa - Karta nauczyciela
Art. 42 ust. 7 w zw. z art. 91d pkt 1

Określanie:

1) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

2) zasad udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy;

3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć:

a) nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a ustawy, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,

b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin,

c) nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin,

d) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin.

Rada powiatu
Własne
Oświata i wychowanie
Kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej
Ustawa - Karta nauczyciela
Art. 42a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 1

Fakultatywna kompetencja do określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia.

Rada powiatu
Własne
Oświata i wychowanie
Kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej
Ustawa - Karta nauczyciela
Art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91d pkt 1

Ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

Rada powiatu
Własne
Oświata i wychowanie
Kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej
Ustawa - Karta nauczyciela
Art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 1

Wyodrębnianie w budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Uwaga:

Przepis ten nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Rada powiatu
Własne
Oświata i wychowanie
Kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej
Ustawa - Karta nauczyciela
Art. 72 ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 1

Przeznaczanie corocznie w budżecie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określanie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania - niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Zarząd powiatu
Własne
Oświata i wychowanie
Kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej
Ustawa - Karta nauczyciela
Art. 9g ust. 2 w zw. art. 91d pkt 2

Powoływanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarząd powiatu
Własne
Oświata i wychowanie
Kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej
Ustawa - Karta nauczyciela
Art. 29 ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 2

Obowiązek zapewnienia szkole podstawowych warunków do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zarząd powiatu
Własne
Oświata i wychowanie
Kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej
Ustawa - Karta nauczyciela
Art. 53 ust. 3a w zw. z art. 91d pkt 2

Obowiązek wskazania innej szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej lub przekazanej szkoły oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy - w przypadku likwidacji szkoły lub przekazania jej prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe.

Zarząd powiatu
Własne
Oświata i wychowanie
Kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej
Ustawa - Karta nauczyciela
Art. 53 ust. 4 w zw. z art. 91d pkt 2

Fakultatywne uprawnienie do utworzenia służby socjalnej powołanej do gospodarowania funduszem, o którym mowa w art. 53 ust. 3 ustawy.

Zarząd powiatu
Własne
Oświata i wychowanie
Kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej
Ustawa - Karta nauczyciela
Art. 30a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 2

Przeprowadzanie - w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku - analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Zarząd powiatu
Własne
Oświata i wychowanie
Kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej
Ustawa - Karta nauczyciela
Art. 30a ust. 2 w zw. z art. 91d pkt 2

Ustalanie kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, ustalonych w danym roku - w przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy.

Zarząd powiatu
Własne
Oświata i wychowanie
Kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej
Ustawa - Karta nauczyciela
Art. 30a ust. 3 w zw. z art. 91d pkt 2

Dzielenie kwoty różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy, między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacanie w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3, w danej jednostce samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy.

Zarząd powiatu
Własne
Oświata i wychowanie
Kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej
Ustawa - Karta nauczyciela
Art. 30a ust. 4 i 5 w zw. z art. 91d pkt 2

Sporządzanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy, o ile wystąpiła - w terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie. Ponadto przedkładanie ww. sprawozdania w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także radzie powiatu, dyrektorom szkół prowadzonych powiat oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Starosta
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o rzeczach znalezionych
Art. 12 ust. 1

 

Prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru.

Starosta
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o rzeczach znalezionych
Art. 14

Umieszczenie w swojej siedzibie w widocznym miejscu tablicy, na której zamieszcza się informację o godzinach urzędowania komórki organizacyjnej, powołanej do odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania, przechowania tych rzeczy, poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru oraz udzielania wyjaśnień osobom zgłaszającym istnienie ich praw.

Starosta
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o rzeczach znalezionych
Art. 15

Ustalenie i wezwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy

Starosta
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o rzeczach znalezionych
Art. 18 ust. 1 i 3

Informowanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy o kosztach przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy. Wydanie rzeczy osobie uprawnionej. Zawiadomienie znalaźcy, który zażądał znaleźnego.

Starosta
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o rzeczach znalezionych
Art. 19 ust. 1

Wezwanie znalazcy do odbioru rzeczy znalezionych, w przypadku nieodebrania jej przez właściciela. 

Starosta
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o rzeczach znalezionych
Art. 20 ust. 1

 

W przypadku znalezienia rzeczy, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania, niezwłoczne oddanie rzeczy lub dokumentu najbliższej jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.

Starosta
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o rzeczach znalezionych
Art. 21 ust. 1

Sporządzenie opisu zawierającego liczbę banknotów lub monet, w przypadku znalezienia pieniędzy

Starosta
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o rzeczach znalezionych
Art. 21 ust. 2

Sporządzenie opisu zawierającego liczbę i rodzaj dokumentów ze wskazaniem ich wartości, numeru serii lub innego właściwego oznaczenia, oznaczenie emitenta lub wystawcy dokumentu oraz osoby uprawnionej według jego treści w przypadku znalezienia papierów wartościowych.

Starosta
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o rzeczach znalezionych
Art. 22

W przypadku przypuszczenia, że rzecz znaleziona stanowi rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o znalezieniu rzeczy zawiadomienie właściwego miejscowo wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Kompetencja ogólna (powiat)
Zlecone
Sprawiedliwość
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
Art. 6 ust. 1

Zawieranie umów o udzielanie nieodpłatnej pomocy pranwej zawieranych z adwokatami lub radcami prawnymi.

Starosta
Zlecone
Sprawiedliwość
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
Art. 8a ust. 1

Sporządzenie i aktualiowanie listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu.

Kompetencja ogólna (powiat)
Zlecone
Sprawiedliwość
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
Art. 9 ust. 1

Mozliwość zawierania porozumień z gminami.