Mapa Kompetencji

Resetuj
Organ Zadania Dział główny Tytuł Kompetencje
Kompetencja ogólna
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 54 ust. 2

Określanie przez powiat (jako podmiot tworzacy) zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.

Uwaga:

Zasady te polegają w szczególności na ustanowieniu wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych.

Kompetencja ogólna
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 54 ust. 4

Wyrażanie zgody przez powiat (jako podmiot tworzący) na wniesienie majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu - w przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność niż działalnośc lecznicza.

Kompetencja ogólna
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 54 ust. 5

Fakultatywne uprawnienie do wyrażenia przez powiat (jako podmiot tworzący) zgody na dokonanie przez SP ZOZ czynności mającej na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Powiat wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni, a także po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Kompetencja ogólna
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 54 ust. 7

Fakultatywne uprawnienie powiatu (jako podmiotu tworzącego) do wystąpienia o stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem art. 54 ust. 2-5 ustawy.

Kompetencja ogólna
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 59 ust. 2

Obowiązek powiatu jako podmiotu tworzącego w terminie:

1) 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo

2) 12 miesięcy od upływu terminu określonego w pkt 1 wydać rozporządzenie, zarządzenie albo podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (termin ten w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ulega przedłużeniu o 12 miesięcy)

- jeżeli strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta przez SP ZOZ we własnym zakresie oraz po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną.

Uwaga:

W kontekście przywołanego przepisu nalezy pamiętąć o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie o sygn K 4/17, według którego: "Art. 59 ust. 2 w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959) oraz w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960) w zakresie, w jakim zobowiązuje jednostkę samorządu terytorialnego, będącą podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, do pokrycia straty netto stanowiącej ekonomiczny skutek wprowadzania przepisów powszechnie obowiązujących, które wywołują obligatoryjne skutki finansowe dla działania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jest niezgodny z art. 167 ust. 4 w związku z art. 166 ust. 2, art. 68 ust. 2 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 166 ust. 1 Konstytucji.".

Rada powiatu
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 59 ust. 2b

Podejmowanie po upływie ustawowo wskazanego terminu (związanego ze stratą netto SP ZOZ-u i jego sytuacją) o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Kompetencja ogólna
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 59 ust. 4

Zatwierdzanie przez powiat (jako podmiot tworzący) programu naprawczego SP ZOZ-u.

Rada powiatu
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 60 ust. 1

Kompetencja do podjęcia uchwały o likwidacji SP ZOZ-u utworzonego przez powiat.

Rada powiatu
Zarząd powiatu
Własne
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 60 ust. 2

Uprawnienie powiatu (jako podmiotu tworzącego) do dokonania połączenia SP ZOZ-ów:

1) w drodze uchwały - w przypadku zakładów mających ten sam podmiot tworzący;

2) w drodze porozumienia - w przypadku zakładów mających różne podmioty tworzące.

Kompetencja ogólna
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 68 ust. 3

Uprawnienie do określenia w sposób inny niż wskazany w art. 68 ust. 1 i 2 ustawy:

1) odpowiedzialności za zobowiązania,

2) zasad przejęcia należności i mienia

- samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w stosunku do którego powiat wykonywał uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego.

Kompetencja ogólna
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 70

Ustalanie przez powiat (jako podmiot tworzący), na podstawie przychodów ze sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz danych o zobowiązaniach i inwestycjach krótkoterminowych według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o wpisanie spółki kapitałowej do rejestru przedsiębiorców, wskaźnika zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Rada powiatu
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 74 ust. 1

Podejmowanie uchwały stanowiącej podstawę przekształcenia SP ZOZ-ów mających różne podmioty tworzące w jedną spółkę.

Kompetencja ogólna
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 74 ust. 1

Uprawnienie do zawarcia przez powiat (jako podmiot tworzący), na podstawie uchwały rady powiatu, porozumienia w sprawie przekształcenia SP ZOZ-ów mających różne podmioty tworzące w jedną spółkę.

Zarząd powiatu
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 75 pkt 2

Pełnienie funkcji organu dokonującego przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową - w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego.

Zarząd powiatu
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 77 w zw. z art. 75 pkt 2

Sporządzanie - jako organ dokonujący przekształcenia - aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę.

Kompetencja ogólna
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 82 ust. 1

Dokonywanie przez powiat (jako podmiot tworzący) na dzień poprzedzający dzień przekształcenia jednorazowego określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się w tym dniu w posiadaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli nieruchomości te są przekazywane na własność spółce, o której mowa w art. 69 ustawy.

Rada powiatu
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 83 pkt 2

Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej.

Kompetencja ogólna
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 115 ust. 1 pkt 1

Uprawnienie powiatu do zawierania umów (wraz z przekazywaniem środków finansowych) z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na realizację zadań:

  • w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;
  • w postaci projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  • w postaci celów określonych w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;
  • w postaci programów wieloletnich;
  • w postaci pokrycia kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
Kompetencja ogólna
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 121 ust. 1

Sprawowanie przez powiat (jako podmiot tworzący) nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Uwaga:

Według art. 121 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.

Kompetencja ogólna
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 121 ust. 3

Powiat (jako podmiot tworzący) w ramach nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonywać kontroli i oceny działalności tego podmiotu.

Kompetencja ogólna
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 121 ust. 5

Powiat (jako podmiot tworzący) w razie stwierdzenia niezgodnych z prawem działań kierownika wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje kierownika do ich zmiany lub cofnięcia. W przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań w wyznaczonym terminie powiat jako podmiot tworzący może rozwiązać z kierownikiem stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną.

Kompetencja ogólna
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 122 ust. 1

Upoważnianie przez powiat (jako podmiot tworzący) do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 118, art. 119 i art. 121 ust. 3 ustawy.

Kompetencja ogólna
Własne
Zdrowie
Ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej
Ustawa o działalności leczniczej
Art. 122 ust. 5

Fakultatywne uprawnienie powiatu (jako podmiotu tworzącego) do przedstawienia kierownikowi podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w wystąpieniu pokontrolnym zaleceń pokontrolnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Rada powiatu
Własne
Oświata i wychowanie
Kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej
Ustawa - Karta nauczyciela
Art. 30a ust. 6 w zw. z art. 91d pkt 1

Określanie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego - uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia - w drodze regulaminu:

1) wysokości stawek dodatków, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33-34a ustawy,

2) szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy,

3) wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach

- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy.

Rada powiatu
Własne
Oświata i wychowanie
Kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej
Ustawa - Karta nauczyciela
Art. 30 ust. 10a w zw. z art. 91d pkt 1

Dokonywanie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz minimalnej wysokości dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy określonej w art. 34a ust. 2 ustawy - w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy.