Mapa Kompetencji

Resetuj
Organ Zadania Dział główny Tytuł Kompetencje
Wójt
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o referendum lokalnym
Art. 34 ust. 6

Postanowienie o usunięciu plakatów i haseł referendalnych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych we wskazanym terminie

Wójt
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o referendum lokalnym
Art. 41 ust. 1

Przedstawienie wydatków poniesionych w związku z referendum

Rada gminy
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o referendum lokalnym
Art. 49 ust. 2 pkt. 2

Powołanie terytorialnej komisji do spraw referendum (nie dotyczy wypadku referendum w sprawie odwołania organu jst)

Wójt
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o referendum lokalnym
Art. 51

Możliwość wyznaczenia do terytorialnej komisji i każdej obwodowej komisji po jednym mężu zaufania

Wójt
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o pracownikach samorządowych
Art. 7 pkt 1

Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Wójt
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o pracownikach samorządowych
Art. 7 pkt 3

Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu gminy oraz wobec kierowników gminnych jednostek

Rada gminy
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o pracownikach samorządowych
Art. 8 ust. 2

Ustalenie wynagrodzenia wójta

Rada gminy
Własne
Administracja publiczna
Administracja, w tym organizacja urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
Ustawa o pracownikach samorządowych
Art. 8 ust. 2

Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy

Uwagi: W imieniu rady gminy czynności te wykonuje przewodniczący rady gminy

Kompetencja ogólna
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 8 ust. 1 pkt. 1

Prowadzenie żłobka i klubu dziecięcego w formie samorządowych jednostek budżetowych

Wójt
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 25 ust. 2a pkt 2

Wydawanie opinii odnośnie spełniania wymagań sanitarno- lokalowych odnośnie klubów dziecięcych. Opinia określa także liczbę miejsc w klubie.

Wójt
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 27 ust. 1

Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wójt
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 27 ust. 2

Publikacja rejestru za pomocą systemu teleinformatycznego

Wójt
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 28 ust. 1

Dokonywanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na podstawie wniosku o wpis

Wójt
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 30

Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wójt
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 32a

Możliwość wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem do rejestru

Wójt
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 36 ust. 1a

Prowadzenie wykazu osób będących dziennymi opiekunami

Wójt
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 39 ust. 5

Możliwość przeprowadzenia wizytacji w lokalu, w którym będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna

Wójt
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 39 ust. 7, art. 46b ust.1

Dokonywanie wpisu do wykazu osób będących dziennymi opiekunami

Rada gminy
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 43

Ustalenie minimalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez jednostki samorządu terytorialnego

Wójt
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 54 ust. 1

Sprawowanie nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennych opiekunów w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki

Rada gminy
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 55 ust. 1

Przyjmuje plan nadzoru

Wójt
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 55 ust. 2

Możliwość prowadzenia czynności nadzorczych poza planem nadzoru, w przypadkach określonych w ustawie

Wójt
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 57 ust. 1

Możliwość zastosowania środków nadzoru określonych w ustawie

Rada gminy
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 58 ust. 1

Ustalenie wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna oraz opłaty za wyżywienie

Rada gminy
Własne
Rodzina
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Art. 59 ust. 2

Możliwość określenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka