Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

X Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2007 roku)

    w sprawie wprowadzenia zmian ustawowych regulujących korzystanie ze świadczeń pielęgniarskich i rehabilitacyjnych przez osoby zamieszkałe w domach pomocy społecznej
    w sprawie dochodów powiatów
    w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie
    w sprawie zasad finansowania domów pomocy społecznej

IX Zgromadzenie Ogólne ZPP (16-17 marca 2006 roku)

    w sprawie warunków funkcjonowania i zadań powiatowych urzydów pracy
    w sprawie konieczności uzupełnienia środków finansowych dla Powiatów z tytułu poniesienia zwiększonych kosztów na zimowe utrzymanie dróg i pozimowe naprawy cząstkowe
    w sprawie konieczności uporządkowania stanu prawnego z zakresu zarządzania kryzysowego
    w sprawie uporządkowania kompetencji samorządów z zakresu kultury
    w sprawie wzmocnienia pozycji ustrojowej samorządu powiatowego w Rzeczypospolitej Polskiej
    w sprawie konieczności uregulowania kwestii uposażenia majątkowego samorządów powiatowych
    w sprawie konieczności wsparcia dla szkolnictwa zawodowego
    w sprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
    w sprawie stosunku pracy na podstawie mianowania w starostwach powiatowych
    w sprawie konsekwencji dla powiatów z tytułu obciążenia starostów zadaniami prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów
    w sprawie propozycji zasad rozdziału Funduszu Leśnego
    w sprawie niespójności prawa budowlanego
    w sprawie propozycji zmiany organu podatkowego w odniesieniu do podatku leśnego
    w sprawie zabezpieczenia środków na przeciwdziałanie zagrożeniu pandemii ptasiej grypy
    w sprawie obciążenia samorządów kolejnymi zadaniami z zakresu oświaty bez zabezpieczenia środków finansowych na ich realizacje
    w sprawie udziału powiatów górniczych w opłacie eksploatacyjnej
    w sprawie projektu ustawy o samorządnym ogrodnictwie działkowym
    w sprawie niedofinansowania zadań z zakresu geodezji realizowanych przez powiaty
    w sprawie niedofinansowania zadań związanych z nadzorem nad lasami
    w sprawie funkcjonowania administracji nadzoru budowlanego
    w sprawie zmian dotyczących regulacji prawnych na zadania z zakresu komunikacji i transportu
    w sprawie konieczności rekompensowania utraconych przez powiaty dochodów z tytułu zmniejszenia opłaty za wydanie kart pojazdu