Opinie i uwagi ZPP

Styczeń 2020

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
    do autopoprawki (druk nr 112-A) do rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druk nr 112)
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (EW- 020-39/19.)
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (UD 32).
    do projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 61).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
    do projektu ustawy Karta Praw Podatnika.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 87).

Grudzień 2019

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
    do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób.
    do projektu komunikatu „Informacja i propozycje interpretacji zasadniczych kwestii związanych z wejściem w życie kar pieniężnych od 1 stycznia 2020 r. nakładanych przez starostę”
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
    do projektu rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24.

Listopad 2019

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
    do planowanego wsparcia dla publicznego transportu zbiorowego subregionalnego.
    do projektu rozporządzenia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców
    do projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r.
    do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczana opłaty za przewóz osób.
    do projektu rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.
    do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów
    do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi.
    do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie granicy portu morskiego w Świnoujściu.

Październik 2019

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy prawo o ruchu drogowym - kary za nieprzerejestrowanie pojazdów