Opinie i uwagi ZPP

Styczeń 2023

Uwagi ZPP

    do Projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu

Grudzień 2022

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MZ 1418)
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk 2845)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (UD467)
    do projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1229)
    do ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
    do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 872)

Listopad 2022

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
    do rządowego projektu ustawy o Funduszu Transformacji Śląska Spółce Akcyjnej
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obyuwatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (UD402)
    do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
    do stanowiska resortu w sprawie propozycji zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 ze środków rezerwy tej części subwencji – odprawy dla zwalnianych nauczycieli