Opinie i uwagi ZPP

Wrzesień 2021

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC48).
    do projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (UC95).
    do Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwalczania przestępczości środowiskowej.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - nowa wersja.
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych.

Sierpień 2021

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach.
    do stanowiska resortu w sprawie Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
    do projekt aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. oraz do 2040 r.)  
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu uchwały RM w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”.
    do projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.
    do projektu Aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r.
    do stanowiska resortu w sprawie Projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
    do projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjentów.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
    do projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.
    w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw w załączeniu przesyłam opinię Związku Powiatów Polskich.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
    do projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o sądach pokoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw (EW-020-577/21).