Opinie i uwagi ZPP

Październik 2020

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.  

Wrzesień 2020

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.  
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.
    do propozycji zasad i kryteriów podziału środków rezerwy subwencji ogólnej w roku 2021.

Sierpień 2020

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych– „Aktywna tablica”.
    do projektu ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej (UC45) oraz projekt ustawy wprowadzającej ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw  
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partach politycznych
    do projektu ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
    projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
    do projektu rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Lipiec 2020

Uwagi ZPP

    Nowa struktura wymagań technicznych w drogownictwie, która ma zastąpić obowiązujące dziś przepisy techniczno-budowlane i w sposób kompleksowy uregulować kwestie planowania, projektowania, realizacji i utrzymania dróg publicznych
    do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe Druk nr 458
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.