Opinie i uwagi ZPP

Czerwiec 2022

Uwagi ZPP

    do projektu: 1. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach 2. rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
    do projektu ustawy o aplikacji mObywatel
    do projektu ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki: - w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, - w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.
    do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa
    do koncepcji projektu „Cyfrowy Powiat”
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny
    do kontynuacji rządowego projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (druk nr 2183)

Maj 2022

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną
    do poselskiego projektu ustawy o Specjalnym Funduszu Wynagrodzeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw (EW.020.910.2022)
    do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2023 r.
    do Programu PFRON z 18 marca 2022 r. „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”
    propozycje zmian legislacyjnych w zakresie rejestracji jachtów
    do projektu Strategii Inwestycyjnej instrumentu Zielonej Transformacji Miast
    do projektu ustawy o wpieraniu i resocjalizacji nieletnich (druk nr 2183)
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
    do stanowiska projektodawców do projektu Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
    do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - nowy
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny (EW.020.907.2022)
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (MI 192)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze