Opinie i uwagi ZPP

Grudzień 2022

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (UD467)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1229)
    do ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
    do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 872)

Listopad 2022

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
    do rządowego projektu ustawy o Funduszu Transformacji Śląska Spółce Akcyjnej
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obyuwatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (UD402)
    do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
    do stanowiska resortu w sprawie propozycji zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 ze środków rezerwy tej części subwencji – odprawy dla zwalnianych nauczycieli
    do projektu ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej
    do propozycji zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 ze środków rezerwy tej części subwencji – odprawy dla zwalnianych nauczycieli – korekta
    do projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej – nowy
    do stanowiska resortu do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
    do projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia oraz projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
    do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
    do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023
    do dokumentu „Ramy wsparcia sektorów kultury i kreatywnych w Polsce”
    do Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2023
    do projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3 Zrównoważona mobilność miejska oraz Priorytetu 4 Spójna sieć transportowa programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027
    do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 2768)
    do projektu ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw