Opinie i uwagi ZPP

Grudzień 2020

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
    do projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na rok 2021.

Listopad 2020

Uwagi ZPP

    do projektu zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
    do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 .
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 247, Senat X kadencji).
    do stanowiska resortu w sprawie Programu wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025.
    do projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem.
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
    do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (EW-020-296/20).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.
    do projektu rozporządzenia w sprawie egzaminu maturalnego.
    do projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą.
    do projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
    do projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach