Opinie i uwagi ZPP

Marzec 2022

Uwagi ZPP

    do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”
    Propozycje ZPP w zakresie rozwoju modelu systemu nieodpłatnej pomocy
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach BPS.DKS.KU.0401.3.2022

Luty 2022

Uwagi ZPP

    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
    do stanowiska resortu w sprawie projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
    do stanowiska resortu w sprawie projektu programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
    do projektu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027
    do Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022
    do projektu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
    do projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025”
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022
    do projektu rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
    do projektu ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt
    do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych (UD 328)

Styczeń 2022

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 (druk 1981)
    do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 613, druki sejmowe nr 1812, 1895 i 1895-A)
    do projektu ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów przestrzeni publicznej (druk 1937)
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
    do projektu ustawy o krakowskim związku metropolitalnym „Krakowska Metropolia”
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
    do projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027