Opinie i uwagi ZPP

Październik 2022

Uwagi ZPP

    do senackiego projektu ustawy (EW.020.991(2).2022) o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

Wrzesień 2022

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
    do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023
    do poselskiego projektu ustawy o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia 2024 r. oraz o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 2612)
    do projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
    do projektu ustawy o Funduszu Transformacji Śląska (UD418)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (EW.020.1006.2022)
    do projektu rozporządzenia MRiPS w sprawie rocznego sprawozdania przedsiębiorstwa społecznego
    do projektu rozporządzenia MRiPS w sprawie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
    do projektu „Program rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022 – 2027”
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (UD424)
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym
    do projektu "Programu Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030"
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2542)

Sierpień 2022

Uwagi ZPP

    do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych"
    do projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień