Opinie i uwagi ZPP

Luty 2022

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych (UD 328)

Styczeń 2022

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 (druk 1981)
    do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 613, druki sejmowe nr 1812, 1895 i 1895-A)
    do projektu ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów przestrzeni publicznej (druk 1937)
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
    do projektu ustawy o krakowskim związku metropolitalnym „Krakowska Metropolia”
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
    do projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
    do ustawy o dodatku osłonowym
    do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o sądach pokoju (druk 1760) oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju (druk 1761)
    do projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r - nowa wersja
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk 1812)
    do projektu VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
    do projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030
    do projektu ustawy o sądach pokoju (druk nr 1763)

Grudzień 2021

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
    do stanowiska resortu w sprawie projektu Strategii Rozwoju Usług Społecznych polityka publiczna na lata 2021-2030
    do projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (druk sejmowy nr 1840)
    do projektu rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego