Opinie i uwagi ZPP

Sierpień 2022

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278)
    do projektu ustawy o Polskiej Agencji Obiektów Sportowych
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw (EW.020.980.2022)
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością
    do projektu rozporządzenia w sprawie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trybu kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych
    do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapisów z monitoringu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach leczniczych dysponujących warunkami wzmocnionego lub maksymalnego zabezpieczenia, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
    do projektu rozporządzenia w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego
    do projektu ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (UD312)
    do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw - nowy tekst

Lipiec 2022

Uwagi ZPP

    do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (druk 2449) - dodatkowe uwagi
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (druk 2449)
    do projektowanych regulacji dotyczących funkcjonowania aptek ogólnodostępnych, zmieniających przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i procedowanych w ramach procesu legislacyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.
    do nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 755)
    do ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw
    do Sprawozdania z działalności PGW Wody Polskie za 2021 rok