Opinie i uwagi ZPP

Styczeń 2022

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
    do ustawy o dodatku osłonowym
    do projektu ustawy o sądach pokoju (druk 1760) oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju (druk 1761)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
    do projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r - nowa wersja
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk 1812)
    do projektu VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
    do projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030
    do projektu ustawy o sądach pokoju (druk nr 1763)

Grudzień 2021

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
    do stanowiska resortu w sprawie projektu Strategii Rozwoju Usług Społecznych polityka publiczna na lata 2021-2030
    do projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (druk sejmowy nr 1840)
    do projektu rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego
    do projektu Strategii Rozwoju Usług Społecznych polityka publiczna na lata 2021-2030
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych w powodów politycznych oraz niektórych ustaw
    do projektu ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie
    do projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej
    do projektu ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych (druk nr 586, Senat X kadencji)
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy