Opinie i uwagi ZPP

Listopad 2022

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
    do autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (EW-020-186(3)/20)
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
    do zebranych rekomendacji UKE, organizacji przedsiębiorców telekomunikacyjnych i KPRM w zakresie zmiany przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i niektórych innych ustaw mających wpływ na procesy inwestycyjne w telekomunikacji
    do propozycji zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 ze środków rezerwy tej części subwencji

Październik 2022

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu przeciwdziałanie wysokim cenom energii
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 - dodatkowe poprawki
    do projektu ustawy o legalności działań organów gminy zaangażowanych w organizację wyborów prezydenckich w 2020 roku
    do ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (druk senacki nr 845)
    do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk senacki nr 846)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2710)
    do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Wyborczy i niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk nr 2697)
    do projektu ustawy (EW.020.1015.2022) o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
    do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023
    do projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy