Opinie i uwagi ZPP

Lipiec 2023

Uwagi ZPP

    do ustawy o rewitalizacji rzeki Odry
    do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie (druk senacki nr 1044, druki sejmowe nr 3236 i 3377)
    do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (druk senacki nr 1052, druki sejmowe nr 3278 i 3349)
    do stanowiska Ministerstwa w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (nr 334)
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (RD 713 w Wykazie Prac Rady Ministrów)
    do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    do projektu ustawy o zmianie niektórych innych ustaw w celu przeciwdziałania ubóstwu menstruacyjnemu i zapewnienia dostępności niezbędnych środków higieny menstruacyjnej w szkołach i uczelniach
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
    do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
    do Prezydenckiego projektu ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
    do projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych
    do rządowego projektu ustawy o rewitalizacji rzeki Odry (druk nr 3303)
    prekonsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3336)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości - uwagi
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości - pismo przewodnie

Czerwiec 2023

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej (nr druku 3382)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
    do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie spisu wyborców (Nr 203)