Opinie i uwagi ZPP

Marzec 2018

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 roku w ramach Priorytetu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa”
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
    do projektu ustawy - Prawo wodne
    do projektu rozporządzania Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
    do projekt rozporządzenia MRPiPS w sprawie mieszkań chronionych

Luty 2018

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali
    do projektu ustawy o wrocławskim związku metropolitalnym.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
    do poselskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie
    do projektu Strategii „5G dla Polski”
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz o niektórych innych ustaw
    do projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
    do projektu ustawy o jawności życia publicznego.
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
    do projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne i niektórych innych ustaw.
    do dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych do 2030 roku

Styczeń 2018

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
    do ustawy o zmianie ustawy samorządzie gminnym
    do projektu wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawana oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętych programem PROW 2014-2020
    do projektu ustawy, która ureguluje zasady stwierdzania zgonu

Grudzień 2017

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych i bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
    do projektu rozporządzenia MRiF w sprawie sprawozdawczości budżetowej