Opinie i uwagi ZPP

Lipiec 2020

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynku w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (UD91).
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
    do Informacji Rządu Rzeczypospolitej polskiej o działaniach podejmowanych w 2019 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Druk nr 464).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.
    do projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom wirusa SARS-coV-2 (druk senacki nr 147).
    do poselskiego projektu ustawy o jawności przychodów kościołów i związków wyznaniowych oraz zniesienia przywilejów finansowych (EW-020-200/20).
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (EW-020-186/20).
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Czerwiec 2020

Uwagi ZPP

    do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druk 151).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
    do projektu rozporządzenia w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego.
    do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym oraz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych.
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
    do projektu ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (UD91).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawy (druk sejmowy nr 388, Sejm IX kadencji).

Maj 2020

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sytemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.