Opinie i uwagi ZPP

Styczeń 2021

Uwagi ZPP

    do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
    dotyczące przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem COVID-19 pracownikom medycznym zatrudnionym w SOR, lzbach Przyjęć i Zespołach Ratownictwa Medycznego.
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
    do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Grudzień 2020

Uwagi ZPP

    do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030”.
    do ustawy prawo ochrony środowiska.
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
    do dokumentu pod nazwą „Edukacja dla wszystkich”.
    do stanowiska resortu do projektu rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
    odnośnie petycji dotyczącej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu umieszczenia Honorowych Dawców Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu w katalogu osób uprawnionych do ulgi w transporcie publicznym kolejowym.
    do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian granic obszarów Natura 2000”.
    do projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (UD124).
    do projektu Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    do nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska.
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
    do projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na rok 2021.

Listopad 2020

Uwagi ZPP

    do projektu zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.