Opinie i uwagi ZPP

Sierpień 2021

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 1450).
    do projektu Strategii Demograficznej 2040.
    o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe.
    Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Lipiec 2021

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.
    do projektu ustawy o ustanowieniu Dnia Referendalnego oraz o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym.
    do projektu Polityki Surowcowej Państwa.
    Zdrowa Przyszłość Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    dotyczące zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru.
    do Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (UD 226).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
    do projektu ustawy o prawie spółdzielni mieszkaniowych do gruntów.
    do projektu Polityki migracyjnej Polski – kierunki działań 2021-2022.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych wraz z uzasadnieniem.
    w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
    do projektu ustawy (EW-020-526/21) o zmianie ustawy – Prawo oświatowe.

Czerwiec 2021

Uwagi ZPP

    w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (MZ 1195)
    do projektu rozporządzenia w sprawie zawodów artystycznych, dla których ustalana jest reprezentatywność.
    w sprawie kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania z Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych.
    w sprawie typów urządzeń i nośników od których pobiera się opłatę i wysokości opłat.