Opinie i uwagi ZPP

Kwiecień 2019

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych
    do projektu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych.
    do projektu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
    do projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o gatunkach obcych z dnia 21 marca 2019 r.
    do projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - odniesienie się do stanowiska MŚ.
    do Projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku

Marzec 2019

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
    do ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD126)
    do projektu rozporządzenia w sprawie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
    do projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Luty 2019

Uwagi ZPP

    do poselskiego projektu zmiany ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (MK-020-1231/19).
    do projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzór znaku legalizacyjnego, a także do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych znaków legalizacyjnych.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.
    do rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji szkół publicznych i publicznych przedszkoli
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy
    do projektu Krajowego Programu Ograniczania Zanieczyszczenia (KPOZP)
    do projektu ustawa – Prawo zamówień publicznych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
    do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów