Opinie i uwagi ZPP

Kwiecień 2024

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (SH.020.101.2024)
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (SH.020.102.2024)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (SH.020.88.2024)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju UD33
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1652)
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia procedury oceniającej, wzoru certyfikatu akredytacyjnego oraz sposobu obliczenia wysokości opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej (MZ 1590)
    do propozycji rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Marzec 2024

Uwagi ZPP

    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (nr SH-020-98/24 dalej jako „Projekt”)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD22) (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (SH.020.96.2024)
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1652).
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych osób wykonujących niektóre zawody medyczne (MZ 1644)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa” (nr SH.020.75.2024, dalej jako „Projekt”)
    do poselskiego projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Osób Pełniących Niektóre Funkcje Publiczne (SH.020.72.2024)
    do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych i warunków technicznych użytkowania budowli ochronnych
    do poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt (nr SH-020-70/24; dalej jako „Projekt”)

Luty 2024

Uwagi ZPP

    odniesienie do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy + dodatkowa uwaga
    do poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych
    do poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży (Druk nr 177) do poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (SH-020-49/24)
    do petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 11 § 4 oraz zmiany art. 39 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy, celem uporządkowania przepisów ustawy (P10-80/23)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 155)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
    do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne (druk sejmowy nr 185)

Styczeń 2024

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu