Opinie i uwagi ZPP

Styczeń 2019

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych i opłatach lokalnych
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie
    do projektu ustawy o dostępności
    do projektu dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

Grudzień 2018

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o Funduszu Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie województwa.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
    do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.
    do Narodowego Planu Szerokopasmowego do 2025 roku.
    do projektu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.
    do projektu rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
    do projektu rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska).
    uwagi i wnioski na temat funkcjonowania ostatnich zmian w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy.
    do projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych.
    do propozycji nowego modelu subwencjonowania wydatków oświatowych oraz nowego modelu wynagradzania nauczycieli.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 3023).

Listopad 2018

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenie w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe oraz zmianie niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych