Opinie i uwagi ZPP

Czerwiec 2021

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.
    do projektu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
    do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego.
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
    do projektu ustawy o ekonomii społecznej.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1275),
    do projektu rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 163).
    do projektu nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe.
    w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC74).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
    do nowej wersji projektu ustawy o małych stowarzyszeniach lokatorów i Rzeczniku Praw Lokatorów i Spółdzielców.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, zawartego w druku sejmowym nr 1229w załączeniu przesyłam opinię Związku Powiatów Polskich.
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
    do stanowiska GUGiK w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów .
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.
    dotyczące obowiązku przeprowadzania przez organy zarządzające ruchem kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach jemu podległych z częstotliwością co najmniej raz na 6 miesięcy.
    do projektu ustawy z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk senacki nr 416).

Maj 2021

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.