Opinie i uwagi ZPP

Grudzień 2021

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (EW.020.726/21)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Listopad 2021

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym EW-020-699/21
    do stanowiska Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy
    do stanowiska resortu dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk senacki nr 541)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (EW.020.702.21)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
    do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022
    do projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjentów
    do projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych
    do projektu Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027. Małopolska Przyszłości
    do projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego
    do projektu ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii
    do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 556)
    do projektu Strategii Rozwoju Usług Społecznych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1731)