Opinie i uwagi ZPP

Grudzień 2021

Uwagi ZPP

    do projektu Strategii Rozwoju Usług Społecznych polityka publiczna na lata 2021-2030
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych w powodów politycznych oraz niektórych ustaw
    do projektu ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie
    do projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej
    do projektu ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych (druk nr 586, Senat X kadencji)
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy
    do projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
    do projektu programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
    do projektu ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (EW.020.726/21)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Listopad 2021

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym EW-020-699/21
    do stanowiska Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy
    do stanowiska resortu dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk senacki nr 541)