Aktualności

21 czerwca 2022

Echa z prac Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST

15 czerwca br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowopowstałego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące akty prawne:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Dunaju
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Banówki
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna

Ze względu na brak wersji po uzgodnieniach międzyresortowych po krótkiej dyskusji i omówieniu założeń oraz wstępnych uwag, na kolejny Zespół skierowano projekty:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek

Zespół nie zaopiniował projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze i przekazał go do decyzji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt zakłada m.in. przekazanie aktualnie realizowanych przez starostów/prezydentów miast zadań w zakresie zatwierdzania projektu robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi do marszałków województw.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.