Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Uwagi do aktów prawnych można zgłaszać poprzez elektroniczny
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Wybrany miesiąc:

Lipiec 2021

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

    Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za zasługi w działalności społecznej - „Medal Trzeciego Maja”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia
    Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022” (ID179)
    Projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

    Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (UD 228)
    Projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

    Projektem rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027 (RD375),
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane (UD196)
    Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( MZ 1193)
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (UD 226)
    Projekt ustawy o zmianie ustawy pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa

    Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową
    Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (UD237)

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
    Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Zespół ds. Ustrojowych

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

Sejm i Senat

    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
    Projekt ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz rewitalizacji Łodzi
    Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (druk nr 1388)
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw
    Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie zakresu ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu oszczędności energii oraz szczegółowych czynników uwzględnianych przy ich ocenie
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw