Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Uwagi do aktów prawnych można zgłaszać poprzez elektroniczny
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Wybrany miesiąc:

Grudzień 2018

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

    Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    Projekt rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

    Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
    Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa
    Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw