Opinie i uwagi ZPP

Marzec 2020

Uwagi ZPP

    do Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.
    do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030”.
    do projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.
    do projektu ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. (UD64).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.

Luty 2020

Uwagi ZPP

    projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.
    do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (EW-020-79/20).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (EW-020-79/20).
    w sprawie oceny realizacji polityki repatriacji
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 31)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 130)
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 33)
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (UD53)

Styczeń 2020

Uwagi ZPP

    w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców
    w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa, w celu powołania wojewódzkich rad seniorów i uregulowania zasad ich funkcjonowania.
    w sprawie działań podejmowanych przez powiaty na rzecz poprawy jakości powietrza
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko.
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
    do autopoprawki (druk nr 112-A) do rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druk nr 112)
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego