Opinie i uwagi ZPP

Październik 2021

Uwagi ZPP

    do ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
    do projektu ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników (druk sejmowy nr 1612).
    do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 494, Senat X kadencji).
    do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
    do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druk 493).
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
    do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk 503).
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (EW-020-636.21).

Wrzesień 2021

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
    do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku (EW-020-626/21).
    do projektów Wojewódzkich Planów Transformacji.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 1567, Sejm IX kadencji)
    do projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” wraz z projektem „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej”.
    do projektu Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC48).
    do projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (UC95).
    do Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwalczania przestępczości środowiskowej.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - nowa wersja.
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych.

Sierpień 2021

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach.
    do stanowiska resortu w sprawie Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.