Opinie i uwagi ZPP

Grudzień 2020

Uwagi ZPP

    do stanowiska resortu do projektu rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
    odnośnie petycji dotyczącej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu umieszczenia Honorowych Dawców Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu w katalogu osób uprawnionych do ulgi w transporcie publicznym kolejowym.
    do nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska.
    do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian granic obszarów Natura 2000”.
    do projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (UD124).
    do projektu Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
    do projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na rok 2021.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Listopad 2020

Uwagi ZPP

    do projektu zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
    do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 .
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 247, Senat X kadencji).
    do stanowiska resortu w sprawie Programu wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
    do projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem.
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.
    do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (EW-020-296/20).