Opinie i uwagi ZPP

Październik 2021

Uwagi ZPP

    do stanowiska resortu w sprawie Projektu ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
    do projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej (UD246)
    do projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (MI 150)
    do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
    do stanowiska resortu w sprawie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (EW-020-659.21)
    do projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
    do ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
    do projektu ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników (druk sejmowy nr 1612).
    do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 494, Senat X kadencji).
    do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druk 493).
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
    do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
    do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk 503).
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (EW-020-636.21).

Wrzesień 2021

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
    do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.