Opinie i uwagi ZPP

Marzec 2021

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 331, Senat X kadencji)
    do Projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.
    do Projektu ustawy - przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej.
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o gatunkach obcych.
    do projektu kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.
    do rozpatrywanej ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
    do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
    do projektu ustawy o gatunkach obcych.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
    do projektu wytycznych z obszaru realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
    do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (UC70).
    do projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami – proponowanego nowego przepisu w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, czyli art. 3 ust. 2aa.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Luty 2021

Uwagi ZPP

    w sprawie przyjęcia Długoterminowej Strategii Renowacji.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju.
    do stanowiska resortu w sprawie Projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.
    do Projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
    do Projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.
    do Projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe.
    do Krajowego programu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.